Meenam Varaphalam

Also read Meena Horoscope in :
Meenam

Sunday, 27 November 2022 to Saturday, 3 December 2022

ഏതങ്കിലും പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിന്റെ നിയമോപദേഷ്ടക സ്ഥാനം അഭിഭാഷകര്‍ അലങ്കരിക്കും. അതിലൂടെ പണവും പ്രശസ്തിയും അവര്‍ സ്വന്തമാക്കും. കളിക്കിടെ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന ചെറിയ മുറിവ് , ചതവ് എന്നിവ കുടുംബത്തെയൊന്നാകെ വിഷമിപ്പിക്കും. തൊഴില്‍ രഹിതര്‍ ജോലി തരപ്പെടുത്താന്‍ കഴിവുള്ളയാളെ പരിചയപ്പെടും. സോഫ്റ്റ്വെയറിലോ മാർക്കറ്റിംഗിലോ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി അഭിമുഖങ്ങൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നല്ല ദിവസമായിരിക്കും ഇന്ന്. അധ്യാപകർ ഇന്ന് സഹപ്രവർത്തകരുടെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാരുടെയും വകുപ്പ് മേധാവികളുടെയും പ്രശംസ നേടും. അവർക്ക് ഒരുപ്രമോഷൻ പോലും ലഭിച്ചേക്കാം. തനിച്ചായിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും സുഹൃത്തുക്കളെ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് നല്ല ഉറക്കമാണ്. മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രത്യേകിച്ചും മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യകാര്യത്തില്‍ ആശങ്ക നിലനില്‍ക്കുന്നു. പരിശോധനകള്‍ക്കായി ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുകയായിരിക്കും ഉചിതം. ഡോക്ടർമാരും മറ്റ് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണലുകളും ഇന്ന് ജോലിയിൽ വിജയം ആസ്വദിക്കും. റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് ഏജന്റുമാര്‍ക്ക് അനുകൂല ദിനം. പുതിയ ഭൂമി ഇടപാട് പൂര്‍ത്തിയാക്കുകയോ പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ ആരംഭിക്കുകയോ ചെയ്യും.
Our horoscope predictions are trusted by more than 110 million users worldwide. Try it now!
Get Free Horoscope Now

Fill the form below to get your Free Horoscope

What others are reading
left-arrow
Yearly Predictions: Looking ahead to 2023 from an Astrological Point of View
Yearly Astrology Predictions 2023 A new year is coming, and it brings with it great hopes and expectations. We all approach the year 2023 with caution as the shadow of impending energy and financial crisis looms large over the world ho...
Important Facts About People Born on Thursday
In Vedic astrology, planets are considered gods. They are the guiding forces in one's life. Each day of the week is ruled by a certain planet. Thursday is owned by Jupiter. The biggest planet in the solar system is also the most benevol...
Is a Horoscope Compatibility necessary before getting married?
Since long horoscope matching and compatibility check has been the norm for Hindu marriages. It is considered mandatory to check for horoscope compatibility before proceeding with a prospective alliance. The custom of having horoscope m...
Is online horoscope true? Why should you believe in online astrology?
A horoscope is a chart detailing the positions of the various planets at the time of the birth of a person. An expert astrologer can deduce the personality, character, strengths and weaknesses after taking a look at his horoscope. In Ve...
Astrological Analysis of Johnny Depp’s and Amber Heard’s Horoscopes
Horoscope of Johnny Depp Johnny Depp was born on Sunday, 9th June 1963, in Owensboro, Kentucky, United States. Depp's birth Star is Purvashada 1st Pada and birth Rashi is Dhanu with Guru or Jupiter as Lord. The Lagna is Makara wi...
10 Ways to Become Rich in Astrology
Becoming rich is the dream of every person. One can become rich in various ways. In Vedic astrology too, there are many ways mentioned which will help a person attain wealth and prosperity in life. Some of them are technical. Others are...
10 Ways to Lead a Happy Life
'Happiness lies within' is an often-used simile. Broadly it wants you to satisfy the urges of your heart. Since happiness is not a quantifiable term, science offers no technical ways to get to happiness. But Vedic astrology does. In Ved...
Everything about Planets in Vedic Astrology
Planets in Vedic Astrology All events in a person's life are thought to be regulated by the planets in Vedic Astrology. These celestial objects influence everyone's personality and destiny. The location of the planets at the time of ou...
Wealth Astrology - Indications of wealth in birth chart
What is Wealth Astrology? Wealth, as in terms of money, is an essential commodity in our daily lives. It is needed to get us our basic needs for survival in today’s world. In addition to that, wealth brings in a sense of social secur...
10 Interesting Facts About People Born in May
The month of May is quite special. It is springtime, and flowers are blooming all over. The weather is warm, and it’s the time for vacations and travel. No wonder people born in May have an extra zing in their stride. It has been stud...
right-arrow
Today's offer
Gift box