మంచి జీవితాన్ని పొందడానికి జ్యోతిషశాస్త్రం మీకు ఎలా సహాయపడుతుంది?

మీ తెలుగు జాతకం ఇప్పుడే చదవండి. ఇది మీ జీవితం గురించి మీరు తెలుసుకోవలసినది. నక్షత్రాలు మరియు గ్రహాలు మీ పుట్టినప్పటి నుండే మీ జీవితాన్ని ప్రభావితం చేస్తాయి!
మీ వ్యక్తిత్వం, పాత్ర మరియు జీవితం మీ ప్రత్యేకమైన గ్రహాల నియామకంపై ఆధారపడి ఉంటాయి. దీన్ని అధ్యయనం చేయడానికి జాతకం మీ సాధనం! క్లిక్‌స్ట్రో తెలుగు జాతకం మీ ఖచ్చితమైన తేదీ, సమయం మరియు పుట్టిన స్థలాన్ని సంగ్రహిస్తుంది మరియు మీ జీవిత సాధారణ నమూనా గురించి మీకు ఖచ్చితమైన ఖాతాను ఇస్తుంది.

Telugu Jathakam / తెలుగు జాతకం

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in the premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya
Average Rating:
Reviews:
You can read your detailed Jathakam in Telugu for your detailed life predictions!
Detailed Predictions & Remedies for 25 years of life.
Bhava Predictions - Predictions on all aspects of life.
Panchanga Predictions – your basic features.
Your nature, status and various character traits.
Predictions on wealth, land, properties, business etc.
Your education, career and marriage.
Analysis of your Dasa - Apahara periods.
Your Yogas and its peculiarities.
Favourable periods for marriage, house construction & career growth.
Transit forecasts – changes in the near future
Doshas and its remedies.
Detailed jathaka charts and tables.
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

ఉచిత తెలుగు జాతకం పొందడానికి ఫారమ్ నింపండి!

User reviews
Average rating: 4.8 ★
874 reviews
anurag sharma
★★★★★
I viewed my horoscope through the basic package and it was so accurate as. Highly recommend it.
tushank poswal
★★★★★
Mostly accurate
balraj kaur
★★★★★
Hi, I would like to thank for a detailed study shared by. Wanted to request, if possible can I get my review translated
naagish
★★★★★
Good
t.srmoorthy
★★★★
exelent
mamata
★★★★
Very helpful
mamata
★★★★★
Very helpful
mamata
★★★★★
Very good Thank u so much
s.manivannan
★★★★★
Thank u verymuch Guruji for quick
zaheer
★★★★★
Very Nice 👍
s. vinod kumar
★★★★★
THANK YOU FOR THE IMMEDIATE RESPONSE
aarthi
★★★★★
Very helpful to me
swetha
★★★★★
Thankyou for your quick service
rekha ravichandran
★★★★★
Thank u clickastro.U predicted mostof the things right.thanks for the detailed report.
sruthi
★★★★
Most of the things I find it correct..
krishnanunni
★★★★★
All the informations are true and helpful.Provided informations are all trustful. I would suggest clickastro.Thanks to a
yuvalakshmi
★★★★
Aweee...Get some idea through this..
pavithra v
★★★★★
It will help my life 🙂 tqsm🤗
ranja
★★★★★
Thanks for the accurate and detailed explanation
sandra gomez
★★★★★
wonderful and very deep report.thank you
sairam
★★★★★
Excellent analysis and predictions
chinnasamy
★★★★★
Best
yoganand
★★★★★
மிக மிக மிக சரியான துல்லியமாக ஜோதிடம்...
murugan
★★★★
Good
vidya
★★★★★
Thank you
kannan kannan
★★★★★
Suppar
rabindra kumar
★★★★★
Thanks for recomend for. Gems. At present, I am running Saturn mahadasa. So , it is right recommendation . With regards,
yumnam david singh
★★★★
Excellent
ravi
★★★★★
gud
thrimurtulu
★★★★★
good

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Clickastro Free Telugu Jathakam

Frequently Asked Questions

What is jathakam?

The jathakam is the astrology based data of a person’s life and character. It is based on the unique placement of planets with respect to the specific time and place of birth. This placement and, hence, the horoscope will be unique for every different individual. It can be analysed to study his/her life and character.

How a Jathakam is prepared?

Jathakam is the basic data of life. It is based on the unique positioning of stars and planets with respect to the time and place of birth. To prepare this, the unique planetary placement has to be known. It can be found out and represented through some calculations.
This representation is the birth chart. The birth chart in Telugu can be further analysed and developed to prepare a detailed horoscope. Clickastro Free astrology in Telugu provides this service.

What is the significance of reading a jathakam?

Horoscope holds the basic astrology data of life. Every life in this world is unique owing to its unique planetary placements. The jathakam helps to analyse this and know about the distinct character and flow of life of an individual.
By reading the online telugu jathakam, you would get various predictions regarding your life. It analyzes your nature, family, marriage, education, career, wealth, health etc. It can give you the guidelines for a secure living too. Clickastro helps you to read your accurate horoscope in Telugu.

Does my Jathakam tell about my future?

Yes. It can tell about the possible events in your life. The combined effect of planets and zodiacs influences your thoughts, actions and life events. Astrology helps to know the possible things going to happen in your life.
Also, the various analyses such as the dasa - apahara analysis will provide insights on your future. Your Clickastro Telugu astrology report would give valuable future forecasts.

What are the benefits of reading my horoscope in Telugu?

You would have numerous benefits from reading your online free Telugu jathakam. It helps you to finely analyse your life and character. You can know about your strengths & weaknesses and the various aspects of your life viz. career, marriage, finance, education, health etc.
Sometimes, you may encounter some problems or delays in life. You can find solutions using Vedic Astrology. It would also give you valuable future forecasts that help you to plan your life. Clickastro Telugu Jathakam will let you know the favourable periods in your life too.

Why should I read my jathakam?

We recommend reading your online telugu jathakam to study in detail about yourself. It lets you know the unknown features of your life & character. It may help you to tackle the problems or difficulties that you face in your life.
Also, it can provide valuable predictions which may help you to plan your future. It lets you know about the scope of fulfilling your dreams. Do not wait to generate and read your accurate Telugu jyothisham!

Why should I choose an online telugu jathakam?

To trust a horoscope report, the astrology calculations behind it should be accurate. An astrologer has to find out the unique planetary placements. Online reports are generated by the software. Thus, it prevents the manual calculation mistakes and makes error free predictions.
Clickastro astrology software maintains a high-level accuracy. You can have a genuine Telugu Jathakam from this site. Our Telugu astrology services are trusted by more than 10 billion people across the world.

Does astrology solve my problems in life?

Some problems and difficulties you encounter in life could be a result of certain malefic features in the horoscope. Such malefic features are called Doshas. The analysis of your horoscope in telugu helps in finding your doshas and finding its solutions. This Telugu astrology report lets you know the doshas in and suggests their remedies.

How can I prepare my jathakam?

You can prepare it with the help of an astrologer or software. To prepare your horoscope, you should know your exact date, time and place of birth. While providing this, the astrologer or software finds out your planetary positions through several complex astrology calculations.
Clickastro makes use of our renowned astrology software, assuring error-free calculations. You can easily generate here, your accurate Telugu astrology report!

How to read my Telugu Jathaka?

The basis of your jathaka is the birth chart. To read this, you should know about the planets, bhavas & rasis and their features. An astrologer can interpret this data and prepare a jathaka report which you can read and understand.
Clickastro does this task by employing highly accurate astrology software. This ensures an error-free telugu jathaka report which you can easily read and understand. Generate here, your horoscope in Telugu with a lot of predictions and details!
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Get this offer
Today's offer
Gift box