Astrology in Telugu (తెలుగు జాతకం) | Jyothisham

ఒక బటన్ క్లిక్ తో, మీ ఉచిత తెలుగు జాతకం డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి. మీ పూర్తి జాతకం లోతుగా చదవడం ద్వారా, గ్రహ స్థానాలు (మీ పుట్టిన సమయం, తేదీ మరియు ప్రదేశం) మీ జీవితంలోని వివిధ దశలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో అర్థం చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ఆస్ట్రో తెలుగు జ్యోతిషం రిపోర్ట్ లో భాగంగా, మీ రూపం, వ్యక్తిత్వం, వివాహం / వృత్తి వృద్ధికి అనుకూలమైన కాలాలు, సంపద మరియు భవిష్యత్ సంపద గురించి వివరణాత్మక విషయాలు, విశ్లేషణలు మరియు ఖచ్చితమైన అంచనాలను మీరు పొందుతారు. ఇది రాశి మార్పు / గ్రహాల మార్పిడి కూడా వివరంగా అధ్యయనం చేస్తుంది మరియు మీ జీవితంలో మీరు ఎదుర్కొనే అవరోధాలు మరియు వాటికి పరిష్కారాల గురించి మీకు తెలియజేస్తుంది.

Telugu Jathakam / తెలుగు జాతకం

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in the premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya Gujarati
Average Rating:
Reviews:
You can read your detailed Jathakam in Telugu for your detailed life predictions!
Detailed Predictions & Remedies for 25 years of life.
Bhava Predictions - Predictions on all aspects of life.
Panchanga Predictions – your basic features.
Your nature, status and various character traits.
Predictions on wealth, land, properties, business etc.
Your education, career and marriage.
Analysis of your Dasa - Apahara periods.
Your Yogas and its peculiarities.
Favourable periods for marriage, house construction & career growth.
Transit forecasts – changes in the near future
Doshas and its remedies.
Detailed jathaka charts and tables.
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our In-depth Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

ఉచిత తెలుగు జాతకం పొందడానికి ఫారమ్ నింపండి!

User reviews
Average rating: 4.9 ★
931 reviews
r.soundharya
★★★★★
AWESOME I FELT IT WAS QUITE APPROPRIATE AND WELL PRESENTED IT IS WORTH THE AMOUNT AS IT GIVES DETAILED PREDICTION AS OU
ajeet singh
★★★★★
THANK YOU VERY MUCH YOUR PREDICTION IS VERY GOOD AND VERY ACCURATE THANK YOU CLICKASTRO.COM
dhyana
★★★★★
Prompt, extremely accurate, thorough and well-presented information. Perfect!
prince
★★★★★
Awesome
chetana
★★★★★
I got good guidance online from sr M.B. Satheesan astrologer. He explained all the questions patiently and provided good
vishwanadh mandala
★★★★★
Thanks a lot Rijitha for prompt astro vision product support.I was facing software issues but you have helped me to reso
roopa
★★★★★
I have good report generated by Aneesg.I am satisfied with the enormous information in the report. Dr Neleema has answer
mohan mone
★★★★★
This is excellent. Quick service and the best report was given me by Guruji ANEESH sir. Thanks a lot for excellent commu
abhishek
★★★★★
Thanks Accurate and Handy Predictions with solutions Abhishek
ranjeet
★★★★★
Very Good experience
ranjeet
★★★★★
Excellent Service by the Staff member Aarvina !! Thanks a lot !!
n. ravikumar
★★★★★
Super
ravi kumar
★★★★★
Very good
tharmalingam k
★★★★
This app is really good and accurate prediction possible
ajeet singh
★★★★★
GOOD AND ACCURATE PREDICTION THANK YOU CLICKASTRO.COM
harish gururajan
★★★★★
Excellent and User friendly report able to understand easily. Hassle free customer support
konamsetty susmitha
★★★★★
Exactly
r.subbiramanian
★★★★★
very good analysing and correct
rahul
★★★★★
Kundali is very accurate thank you.
kevin
★★★★★
good
gurpinder singh
★★★★★
Best website for astrology prediction everything is true clickastro is no 1 for me awesome great 👌👍
aman singh
★★★★
Excellent
prasanta panda
★★★★★
Your service is very impressive.just fast your response and reply.oblige.thanks
srinath unni
★★★★★
Accurate recordings. Till present date everything mentioned is very apt, especially the favourable dates. Thanks a lot.
aarti mishra
★★★★★
Quite appropriate.
pushpak sharma
★★★★
It is a very good App. Almost all predictions about my life seem to be accurate.
lavanya
★★★★
Fine not bad
sreelakshmi.s
★★★★★
Excellent... Really Liked it. Thank you So Much....
sreelakshmi.s
★★★★★
Excellent😍. Really liked it❤️. Thank you So Much. 😊😍
prabhakar
★★★★★
Verygood

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Free Telugu Jathakam

Free Telugu Astrology Predictions Online: Get a snapshot of your life

Astrology is one of the oldest science forms known to human beings, and Indians have always been at the forefront of astrology since time immemorial. Our ancestors looked to the skied to decipher how their lives are governed by the Sun, Moon, planets, and stars. Astrology was born as a result of this quest.

Commonly referred to as “Jyotir Vidya” in Sanskrit, the word ‘Astrology’ means the “science of the light” ascribing to a sense of spiritualism and well-being. We as human beings tend to check our jyothisham regularly to understand what our future beholds. Our daily life experiences, events, and occurrences are heavily influenced based on the planets and reading our Telugu Jatakam report can help prepare us as the future unfolds.

Telugu Astrology – The significance of Birth Chart

Almost everything in astrology is defined based on the Earth’s rotation around the Sun. The movement and plotting of celestial bodies are then accomplished with pinpoint accuracy and used to generate birth (natal) charts and make predictions about life. Your birth chart is nothing but comprehensive insight into different aspects of your life.

You can now generate your online Telugu jathakam (ఆన్‌లైన్ తెలుగు జాతకం) by simply entering your birth details like time of birth, place of birth, and date. Clickastro’s software does all the complex calculations in minutes to accurately forecast your horoscope.

Learning about your Telugu jyothisham can give you foresight into your future and help you prepare for the outcomes well in advance. It can reveal important aspects related to your personality, attitude towards life, career options that you can pick, education, health, marriage prospects, and even favourable and unfavourable periods of your life.

Your Free Telugu Poorthi Jathakam helps you understand more about yourself, highlights your strengths, and encourages you to pivot your weaknesses into something worthwhile. A clear overview of your life helps equip you to fight the obstacles in your life and make better decisions.

Quadrants in Astrology - A Quick Overview

Everyone knows that there are 12 houses in Vedic astrology, but not many know that these also make up the four important quadrants in your horoscope chart. These 12 houses are divided into three categories based on the position of the house while cycling around all twelve houses. The names are:

• Angular House
• Succedent House
• Cadent House

Out of these houses, Angular House is the most powerful followed by Succedent and Cadent House, i.e.,

Angular House > Succedent House > Cadent Houses

Angular Houses

They are one of the most important houses and can heavily influence an individual’s horoscope. At each Earth’s rotation, both the Sun and planets are in the houses for two hours i.e., there are four important points in each day:

• Sunrise (Ascendant) – First House
• Midday (Mid-heaven) – Fourth House
• Sunset (Descendent) – Seventh House
• Midnight (Lower-heaven) – Tenth House

All these houses collectively are known as Angular Houses. Since each planet has different characteristics, it can influence your angular house accordingly.

• First House (Ascendant) – Ruled by Mars, it deals with your outer personality and the effect it has on other individuals.
• Fourth House – Ruled by the Moon, it dictates your relationships with others, and different aspects like house, property, real estate, etc. It also revolves around your mental peace, emotional balance, and can predict a lot about your belief in God, religion, and other spiritual matters.
• Seventh House – This is the house of marriage and is ruled by planet Venus. It covers both the positive and the negative aspects of partnerships including lawsuits, divorce, etc. alongside talking about your purpose in life.
• Tenth House – Ruled by Saturn, this house deals with your career aspects and influences your goals, achievements, and the overall meaning of life.

Succedent Houses

Within your horoscope chart, the Second, Fifth, Eighth, and Eleventh houses are known as Succedent houses. They are stable and fixed houses and dictate the resources, wealth that you will attract in life.

• Second House – It deals with your money and worldly possessions and also determines the value you give to your self-worth and not materialistic things.
• Fifth House – This house signifies romance and sexual relationships and also details with sports, games, and your creativity.
• Eighth House – This is opposite to the second house, and hence, provides insights about other possessions in your life.
• Eleventh House – It provides information about your hopes, goals, aspirations, dreams, and also talks about your friends and the bond you share with them.

Cadent Houses

This set includes the Third, Sixth, Ninth, and the Twelfth House of your jyothisham. These houses are ruled by mutable zodiac signs i.e., Gemini, Virgo, Sagittarius, and Pisces.

• Third House – It predicts information about your learning and communication abilities and your bonding with your siblings and neighbours.
• Sixth House – It gives you an insight into your performance on both the work-front and personal life. Apart from highlighting your performance, it also keeps a track of your diet and health.
• Ninth House – This house primarily talks about your philosophies, principles, and spiritual beliefs.
• Twelfth House – It deals with your problems, issues, undisclosed enemies, and secrets that can ruin your existence. Some astrologers even connect this house with your past life deeds i.e., Karma.

Why Rely on ClickAstro for Free Telugu Jathakam (తెలుగు జాతకం)?

At ClickAstro, you can get your Telugu astrology by date of birth within minutes. Our reliable horoscope generation software chalks out your future for the next 25 years and gives you a detailed report about your future, your personality and character traits, etc.

It also analyzes your Dasha – Apahara periods and gives information about your career, education, financial status, favourable periods for marriage & career growth. ClickAstro experts can also create your detailed jathaka charts and tell you about Doshas (if any) in your Kundli and suggest remedies for the same.

Frequently Asked Questions On Telugu Horoscope

Can I interpret my Telugu horoscope myself?

Yes, you can easily generate your Telugu horoscope yourself and interpret it based on the simple insights. Since it is in your mother tongue ‘Telugu’, you can also request elders in the family or your family astrologer to interpret it for you.

What’s included in this jyothisham report?

We offer our Telugu poorthi jathakam free with insights on the next 25 years of your life. With our report, you can get detailed predictions on your wealth, business, career, education, and more. We create your Telugu astrology chart by date of birth by analyzing your Dasa-Apahara periods, transit forecasts, etc. to give you an accurate reading on the most favourable periods of your life, the doshas and their remedies along with detailed jataka charts and tables.

What is a Jathakam and what information is needed to generate it?

Your jathakam/horoscope is one of the most vital documents that act as a snapshot of your life and is based on Vedic astrology concepts. It consists of 12 houses/bhavas with specific planetary positions that are unique to your time and place of birth. Your jathakam by date of birth in Telugu contains insights on the favourable and unfavourable periods in your life and helps you make decisions in your career, business, or relationships to remedy any negative planetary influences.

Can I trust online Telugu jathakam as compared to traditional astrology?

The creation of your horoscope chart or astrology report in Telugu requires a complete understanding of Vedic concepts. An astrologer while developing your horoscope report needs to study the planetary placements and perform a lot of complex astrological calculations. Even a minor calculation mistake during the process can affect the entire prediction report. So, by relying on software, you can obtain error-free predictions.

What if I find Doshas in my Telugu Jyothisham report?

Doshas occur due to the presence of malefic planets in your jathakam. As per the Vedic astrology, Mangal/Kuja dosha and “Rahu-Ketu dosha” are the most prominent ones. The presence of any of these doshas can cast a negative influence on your life leading to problems like delay in marriage, financial losses, etc. Our free astrology chart in Telugu helps you learn about the likely presence of these doshas and suggest remedies to minimize their impact.

Are there any significant benefits of reading my horoscope in Telugu?

Yes, there are numerous benefits of reading your Telugu jathakam online. With the report having detailed insights, it gets easier for you to know the ins and outs of your life. You can easily learn your strong points and the weak points, and get insights w.r.t your career, finances, education, personal life, etc. Also, in case you are encountering difficulties in your life, you can find workable solutions through this report.

Why should I read my jathakam?

We recommend you to carefully read your online Telugu jathakam to know yourself as an individual. It lets you know the unknown features of your life & character and guide you to tackle unwanted problems or difficulties arising in your life. The analysis will also help you plan your future in a better way and the scope of fulfilling your dreams.

How to read my Telugu Jathaka?

The basis of your jataka is the birth chart. To read this, you should have an understanding of how to read the planets, bhavas/houses & rasis and their significance in your life. At Clickastro, we give you an error-free Telugu jathaka report that’s easier to read and understand and covers every aspect of your life.

Can I download my Telugu jatakam from ClickAstro?

As part of the free BASIC plan, you can only view your Telugu jathakam predictions online. Your astrology report will give you partial insights related to your Graha dosha analysis, Transit forecasts, yogas, etc. It will also tell you about the likely presence of doshas but will not be including the remedies for the same. To download and share your jatakam you can upgrade to the premium report.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Today's offer
Gift box