ઓનલાઈન જન્માક્ષરની નિ:શુલ્ક આગાહી/FREE HOROSCOPE IN GUJARATI

in-depth-horoscope
The number of pages:
More than 60 pages in the premium report

Available in languages:

English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya Gujarati Sinhala
Average Rating:
Reviews:
ક્લિક એસ્ટ્રો તમારી વિગતવાર વૈદિક જ્યોતિષ કુંડળી આપે છે!જેમાં સામેલ છે:
તમારી 25 વર્ષની વિગતવાર આગાહીઓ અને ઉપાયો.
જીવનના તમામ પાસાઓ પર આગાહીઓ આપવા ભાવનું વિશ્લેષણ.
પંચાંગની આગાહીઓ અથવા જન્મની મુળ વિગતો.
તમારા વર્તન, ચરિત્ર અને સ્થિતિનું વિશ્લેષણ.
શિક્ષણ, કારકિર્દી અને લગ્નની આગાહીઓ
તમારી સંપત્તિ, મિલકત અને વ્યવસાય વિશે આગાહીઓ.
તમારા દશા - અપહારા સમયગાળાની વિગતો
તમારા યોગો અને તેમની લાક્ષાણિક્તાઓ
તમારા લગ્ન, કારકિર્દી, મકાન બાંધકામ વગેરે માટે અનુકુળ સમયગાળો.
તમારા નજીકના ભવિષ્યના પરીવર્તનની આગાહીઓ
તમારા દોષો અને તેના ઉપાયો.
વિવિધ જન્માક્ષરના ચાર્ટ અને કોષ્ટકો.
trust-badge

Fill the form below to get In-depth Horoscope

Name
Email ID
Gender
Place Of Birth

Date Of Birth
Time Of Birth
Language
Chart Style
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
User reviews
Average rating: 4.8 ★
2139 reviews
gayatri jonnalagadda
★★★★★
27-11-2023
Very good service
ramanjor vishwakarma
★★★★★
05-11-2023
निःशुल्क कुंडली उपलब्ध कराने केलिए धन्यवाद
gupta sureshchandra j
★★★★★
05-10-2023
VERY VERY COMPATIBLE
monika modi
★★★★
29-09-2023
Thank you so much for such accurate kundali many blessings to y
kabyanjali nayak
★★★★★
11-09-2023
Thank you 🙂🙂
aryan bhasra
★★★★★
04-09-2023
Thanks for the horoscope report
aishwarya patil
★★★★★
31-08-2023
Birth Chart is an essential tool for anyone interested in astrology. It's accurate and informative
venkat rao
★★★★★
31-08-2023
I appreciate having a reliable source for Telugu Jathakam. A trusted resource for astrological insights
lekha
★★★★
31-08-2023
malayalam jathakam is great for malayalam-speaking users. It offers comprehensive birth chart analysis. Highly recommended
rahul
★★★★★
31-08-2023
I appreciate the personalized Jataka in Kannada provided here. A valuable resource for Kannada speakers
arjun
★★★★★
31-08-2023
I find the free horoscope service convenient and reliable. It's easy to access my horoscope online here
rajesh sharma
★★★★★
31-08-2023
I visit for my 'Free Horoscope' daily. An excellent resource for daily horoscopes. Always accurate and engaging
sita
★★★★★
31-08-2023
the marriage predictions here were a lifesaver in planning my future. Highly recommended for those seeking insights into their love life
rajib sarmah
★★★★★
21-08-2023
I am very happy and totally satisfied
rajib sarmah
★★★★★
21-08-2023
I am very happy and totally satisfied
smarajit goswami
★★★★★
18-08-2023
Good horoscope report
shravan
★★★★★
17-08-2023
ClickAstro's Personal Horoscope was a revelation! The report delved deep into various life aspects, offering profound self-insights. Highly recommended for those seeking astrological self-discovery.
vivek
★★★★
17-08-2023
The Malayalam Jathakam report provided insightful glimpses into my life. While some details were spot-on, a tad more personal touch would enhance it. A valuable guide for Malayalam speakers.
ananya
★★★★★
17-08-2023
ClickAstro's Free Horoscope is now a daily ritual for me. The predictions often resonate surprisingly well, and it's both informative and delightful to read. An absolute go-to for daily horoscopes!
rajesh
★★★★
17-08-2023
ClickAstro's Marriage Predictions opened a window to my potential partner and marital journey. The report was insightful, though a touch more personalization would be welcome. Still, a valuable aid for marriage seekers.
deepak
★★★★★
10-08-2023
The birth chart report was detailed and comprehensive. It helped me understand how planetary positions influence my life. A must-try for astrology enthusiasts.
vivek
★★★★
10-08-2023
The marriage predictions report offered some interesting insights into my future. While I found it insightful, I wish it had provided a bit more detail. Still, a valuable resource
kamaljit kaur
★★★★★
04-08-2023
Accurate results
kritika
★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Personal Horoscope Report offered a highly personalized and accurate reading of my birth chart. It covered various aspects of my life, including career, relationships, and health. I found the insights incredibly helpful for self-awareness and personal growth."
naveen
★★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Kannada Jataka Report is a convenient option for astrology enthusiasts in Kannada. The report provided insightful information about my life, although some parts were too general. Nevertheless, it's a valuable service for Kannada-speaking individuals seeking astrological guidance."
rajesh
★★★★★
04-08-2023
I am delighted with ClickAstro's Free Horoscope Report. It's a comprehensive and accurate service that helps me plan my day effectively. The predictions have been surprisingly on point, and I find myself relying on this report daily. A fantastic offering without any cost!"
sneha iyer
★★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Marriage Predictions offered valuable guidance for my potential life partner and marriage prospects. The report gave me clarity and highlighted important aspects to consider. I wish it provided more personalized details, but overall, it's a reliable service for those seeking astrological assistance in their marriage journey."
balbir singh
★★★★★
19-07-2023
Good result
raosahab mukesh
★★★★★
19-07-2023
Yes this is website to right talk to me
madasam6
★★★★★
06-07-2023
Easy to underßtant

Read Free Horoscope Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Video Reviews

left-arrow
Clickastro Hindi Review on Indepth Horoscope Report - Sushma
Clickastro Hindi Review on Full Horoscope Report - Shagufta
Clickastro Review on Detailed Horoscope Report - Shivani
Clickastro Full Horoscope Review in Hindi by Swati
Clickastro In Depth Horoscope Report Customer Review by Rajat
Clickastro Telugu Horoscope Report Review by Sindhu
Clickastro Horoscope Report Review by Aparna
right-arrow

જન્મ તારીખ દ્વારા જન્માક્ષરની આગાહી: તમારા જીવનનો સ્નેપશોટ મેળવો

આપણું જીવન એ અજ્ઞાત પ્રવાસ છે. એવી કેટલીય ક્ષણો હોય છે જ્યાં આપણને ખાતરી નથી હોતી કે આપણે કઈ દિશામાં આગળ વધવું જોઈએ. અનિશ્ચિતતાની આવી ક્ષણોમાં, જન્મતારીખ દ્વારા ક્લિક એસ્ટ્રોની મફત ઓનલાઈન જન્માક્ષરની સેવા તમને ઉગારે છે. તમારા જન્મના ચાર્ટ અને અવકાશી પદાર્થોની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરીને, ક્લિકએસ્ટ્રોના નિષ્ણાતો તમારા ભાવિ અંગે આગાહીઓ આપે છે અને તમને તેના વિશે સમજ આપે છે.

વૈદિક જ્યોતિષવિદ્યાના ઉપાય મુજબ, અવકાશી પદાર્થો આપણા જીવનને મુખ્યત્વે પ્રભાવિત કરે છે, તેના વિશ્લેષણને તમારા જન્મ / જન્માક્ષર ચાર્ટ દ્વારા વાંચી શકાય છે.

તમારા જન્માક્ષર ચાર્ટ્સ આકાશમાં ગ્રહોની સ્થિતિના સ્નેપશોટ તરીકે કાર્ય કરે છે. જ્યોતિષ વિજ્ઞાન અંગે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરીને, તમે તમારા જીવનના કોઈપણ સમયગાળા વિશે સહેલાઇથી સમજદારી પુર્વક યોગ્ય નિર્ણય લઈ શકો છો. તમારા માટે તમારા જન્માક્ષર વિશિષ્ટ છે અને તેમાં 12 ઘરોનો સમાવેશ થાય છે જેમાં 12 રાશિના ચિહ્નો અને 9 ગ્રહો હોય છે જે તમારા જન્મ સમયે અનન્ય રીતે મુકવામાં આવે છે. તમારા જન્માક્ષર ચાર્ટના 12 ઘરોની અંદર રાશિના દરેક સ્થાનો તમારા જીવનના ભાગ પ્રસ્તુત કરે છે અને તેની દરેક નિશાનીના સંકેતોને સમજીને, તમે સરળતાથી નક્કી કરી શકો છો કે તમારા જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં ભાવિ કેવું હશે. ક્લિકએસ્ટ્રોની ગ્રહોની સ્થિતિના આધારે આપવામાં આવતી નિ:શુલ્ક જન્માક્ષરની આગાહી, તમારા જીવનના વિવિધ પાસાઓ, દશાઓ (જે જુદા જુદા ગ્રહોના પ્રભાવો દ્વારા સંચાલિત છે), દોષોની ખરાબ હાજરી, તેના ઉપાયો, વિવિધ સંક્રમણ વિશેની માહિતી, તમારા જીવનનો અનુકુળ અને બિનઅનુકુળ સમયગાળો અને તમારા નસીબ, સંપત્તિ, કારકિર્દી અને અન્ય પાસાઓ વિશે આગાહીઓ આપે છે.

તમારી કારકિર્દી અંગેની જ્યોતિષ આગાહીઓ મફત મેળવો

તમારા જીવનમાં દશાની અસર

જન્મ તારીખ અને સમયના રિપોર્ટ દ્વારા તમારા મફત જન્માક્ષર તમને તમારા જીવનના ચાર્ટમાં દશાના મહત્વને સમજવામાં મદદ કરે છે. દશા એ બાબતનો સંકેત છે કે ગ્રહો તમારા જીવનને કેવી અસર કરે છે, આ સિસ્ટમ નક્ષત્રની વિભાવના પર કાર્ય કરે છે, એટલે કે,દરેક દશા નવ ગ્રહોમાંથી કોઈ એક દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે અને દરેક સમયગાળામાં તેની અસર વ્યક્તિના જન્મ સમયે ગ્રહની સ્થિતિ દ્વારા નક્કી થાય છે.

તમારા માટે દરેક મહાદશાનો પ્રારંભિક સમયગાળો એ ગ્રહ પર આધારિત છે કે જે તમારા જન્મ નક્ષત્ર એટલે કે જન્માક્ષત્ર પર શાસન કરે છે. દરેક નક્ષત્ર પાસે શાસક ગ્રહ હોવાથી, ચંદ્ર તમારા જન્મ સમયે જે નક્ષત્ર પર પ્રભાવી હોય એ નક્ષત્ર દ્વારા પ્રથમ દશા નક્કી કરવામાં આવે છે.

વિવિધ મહાદશા તમારા જીવનના વિવિધ પાસાઓને પ્રભાવિત કરે છે (ઘણીવાર તે ગ્રહ દ્વારા શાસન કરવામાં આવે છે) અને તેમની અનુકુળ સ્થિતિ આપણને જરૂરી ખ્યાતિ, સન્માન, નાણાકીય લાભો વગેરે પ્રદાન કરી શકે છે. જ્યારે તેમની બિનતરફેણકારી સ્થિતિ અનેક અવરોધો સર્જી શકે છે. સૂર્ય મહાદશા, ચંદ્ર મહાદશા, રાહુ-કેતુ મહાદશા, શનિ, ગુરુ, મંગળની મહાદશા દરેક તમારા જીવન ચાર્ટને વિશિષ્ટ રીતે પ્રભાવિત કરે તે બાબત એકદમ સામાન્ય છે.

દોષો અને તેના ઉપાયો – ક્લિકએસ્ટ્રો કેવી રીતે મદદ કરી શકે?

જો તમે લાંબા સમયથી તમારા જીવનમાં સમસ્યાઓ અને અનેક અવરોધોનો સામનો કરી રહ્યા હો તો ક્લિકએસ્ટ્રો વેબસાઇટની મુલાકાત લો, તમારી જન્મની વિગતો ભરો અને મફતમાં 'જન્માક્ષર જનરેટ કરો'. વૈદિક વિજ્ઞાન પર આધારિત અમારા મફત જન્માક્ષરના વિશ્લેષણનો અહેવાલ તમારા 25 વર્ષની વિસ્તૃત આગાહી કરી શકે છે તેમજ તમારા વર્તન અને પ્રકૃતિનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે આ ઉપરાંત તમારા શિક્ષણ, કારકિર્દી, વ્યવસાય, વગેરે વિશે પણ આગાહી કરી શકે છે.

તદુપરાંત, તમારા ઑનલાઇન અહેવાલનું વિશ્લેષણ કરીને ક્લિકએસ્ટ્રોના નિષ્ણાતો તમને જણાવશે કે તમારા કુંડળી ચાર્ટમાં કોઈ કુંડળી દોષ શામેલ છે કે નહીં, અને જો કોઈ દોષ હાજર છે, તો તે તમને અસરકારક ઉપાય અંગે માર્ગદર્શન આપશે. તમારા જીવનમાં મુશ્કેલી સર્જી શકે તેવા કેટલાક અગ્રણી દોષોમાં સામાન્ય રીતે, માંગલિક દોષ (જેને કુજા અથવા મંગળ દોષ પણ કહેવામાં આવે છે), કાળસર્પ દોષ શામેલ છે.

❖ માંગલિક દોષ(કુજા દોષ) – જ્યારે મંગળ ગ્રહ તમારી કુંડળી ચાર્ટના 1,4,7,8 અથવા 12માં ઘરમાં આવે છે ત્યારે તે ઉદભવે છે.લગભગ,50% વ્યક્તિઓના જન્મ ચાર્ટમાં આ દોષ હોય છે અને એવું માનવું સાવ ખોટું છે કે જો કોઈની કુંડળીમાં માંગલિક દોષ હોય તો તે તેમના જીવનસાથીઓ માટે જીવલેણ હોઈ શકે છે. આ વાત સાવ પાયાવિહોણી છે. માંગલિક દોષથી પીડિત કોઈપણ વ્યક્તિ વૈવાહિક સમસ્યાઓ, અનિચ્છનીય આર્થિક મુશ્કેલીઓ અને અન્ય નકારાત્મક પ્રભાવોનો અનુભવ કરી શકે છે પરંતુ યોગ્ય ઉપાય આવી મુશ્કેલીઓને ટાળવામાં મદદ કરી શકે છે.

❖ કાળસર્પ દોષ – આ દોષમાં “કાળ” શબ્દ મૃત્યુનો સંકેત આપે છે જ્યારે ”સર્પ” શબ્દ સાપનો સંકેત આપે છે. વૈદિક જ્યોતિષ મુજબ, જ્યારે બધા ગ્રહો રાહુ અને કેતુની એક તરફ હોય છે ત્યારે કાલ સર્પ દોષ શરૂ થાય છે.જ્યારે રાહુથી કેતુ સુધી બધા ગ્રહો ચાપની અંદર આવી જાય ત્યારે તેની તીવ્રતા વધે છે. કાલસર્પ દોષના પ્રભાવ હેઠળ,તમે તમારા જીવનમાં દરેક ક્ષેત્રે કમનસીબી અને અવરોધોનો અનુભવ કરી શકો છો.

ક્લિકએસ્ટ્રો તમને જન્મતારીખ દ્વારા નિ:શુલ્ક જન્માક્ષર પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય કરે છે અને સાથે સાથે આ દોષોના નકારાત્મક પ્રભાવોને દૂર કરવા માટે અસરકારક અને કાર્યકારી ઉપાયો સુચવે છે.

Features of Clickastro Horoscope in Gujarati

Frequently Asked Questions

જન્માક્ષરો તમારા જીવનને સમજવા માટે શા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે?

તમારા જીવનમાં દરેક ક્ષણે તમને નવા નવા અનુભવો થતાં રહે છે. જીવનના આવા દરેક અનુભવો ખુબજ ચોકસાઇ સાથે અને અનન્ય રીતે તમારી કુંડળીમાં વ્યાખ્યાયિત કરેલા હોય છે. જન્માક્ષરો વધુ વિશિષ્ટ એટલા માટે છે કે હકીકતમાં તે તમારા જન્મ સમયની સાથે, રાશિ અને ગ્રહોની સ્થિતિ મુજબ નિર્ધારિત હોય છે. તમારા જન્માક્ષર(કુંડળી) નિશુલ્ક ઓનલાઇન મેળવવા માટે તમારે માત્ર તમારી જન્મ અંગેની વિગતો અને તમારી અમુક મૂળ વિગતો દાખલ કરવાની જરૂર પડે છે. જન્માક્ષર(કુંડળી) તમને તમારી પસંદગીઓ અથવા નાપસંદગીઓ, તમારા વ્યક્તિગત લક્ષણો અને અન્ય વિગતો માટે જ્યોતિષીય તર્કને સરળતાથી સમજવામાં મદદ કરી શકે છે.

તમારા ઓનલાઇન જન્માક્ષર(કુંડળી) માટે તમારે ક્લિકએસ્ટ્રો શા માટે પસંદ કરવું જોઈએ?

ક્લિકએસ્ટ્રોમાં, તમે નિશુલ્ક અને વિગતવાર વૈદિક જન્માક્ષર(કુંડળી) મેળવી શકો છો જે તમારા જીવનના વિવિધ પાસાઓને વિસ્તૃત રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે જેમાં તમારી દશા- અપહારા સમયગાળા વિશેની માહિતી, લગ્ન, તમારી કારકિર્દી, કુટુંબ, તમારા વર્તનનું કાળજીપૂર્વકનું વિશ્લેષણ, તમારું વ્યક્તિત્વ, સ્થિતિ વગેરે. અમને અનન્ય સાબિત કરતું પરિબળ એ છે કે વિશ્વભરમાં 110 મિલિયનથી વધુ ગ્રાહકોએ અમારી આ સેવાનો લાભ લીધો છે અને આશરે 1000+ જ્યોતિષીઓ અમને સહાયરૂપ થાય છે તેમજ નિશુલ્ક જન્માક્ષર(કુંડળી) અને તેની સમજણ મેળવવા માટેનું સૌથી પ્રાધાન્ય ધરાવતું અમારું ઓનલાઇન જ્યોતિષ પ્લેટફોર્મ સાબિત કરવામાં મદદ કરે છે.

જન્માક્ષર(કુંડળી)ના વાંચનથી તમને કેવી રીતે લાભ થાય છે?

જન્માક્ષર(કુંડળી) માટે મુખ્યત્વે ગ્રહોની સ્થિતિ, તમારા જન્મનો સમય અને સ્થાન મેળવવામાં આવે છે અને તમારા માટે સામાન્ય જીવનનું ચાર્ટ બનાવવા માટે આ ડેટાનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે. તમારા જન્માક્ષર(કુંડળી) વાંચીને, તમે તમારી પોતાની શક્તિ, તમારી નબળાઈઓ અને અન્ય અનેક ભવિષ્યવાણી જાણી શકો છો જે તમારા ભાવિ જીવન માટે અગાઉથી યોજના બનાવવામાં મદદ કરે છે અને તમારા જીવનમાં આવનારી સમસ્યાઓ અને અવરોધોનો ઉકેલ શોધવા માટે સહાય કરે છે.

તમારે ઓનલાઇન જન્માક્ષર(કુંડળી) મેળવવાનું પસંદ શા માટે કરવું જોઈએ?

દરેક જન્માક્ષર(કુંડળી) અનન્ય હોય છે અને તે કોઈ પણ વ્યક્તિના જન્મના સમય સાથે સંબંધિત તેના ગ્રહોની સ્થિતિઓ મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે. એક માનવી તરીકે, જ્યોતિષશાસ્ત્રની જટિલ ગણતરીઓ માટે પ્રક્રિયા કરતી વખતે કોઈ પણ જ્યોતિષી અજાણતાં જ ભૂલ કરી બેસે છે. તેથી, આવી ત્રુટિઓ ન થાય એ માટે, ક્લિકએસ્ટ્રો જેવા સ્વચાલિત સોફ્ટવેર દ્વારા કાઢવામાં આવતા જન્માક્ષર(કુંડળી) પર વિશ્વાસ કરવો એ શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. અમે આ સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કોઈ પણ મુશ્કેલી વિના ગ્રાહકોના વિશાળ ડેટા પર પ્રક્રિયા કરવા માટે અને તમારા નિશુલ્ક જન્માક્ષર(કુંડળી) અને ભવિષ્ય વિષે આગાહી કરવા માટે કરીએ છીએ જેથી એ સુનિશ્ચિત કરી શકાય કે તે 100% સચોટ પરિણામ આપે છે.

જન્માક્ષર(કુંડળી) મારા જીવન વિષે કેવી રીતે ભવિષ્યવાણી કરી શકે છે?

તમારા જીવનના વિવિધ પાસાઓની સામાન્ય પેટર્ન નક્કી કરવા માટે વિવિધ ગ્રહો, રાશિ અને તેમની સંબંધિત સ્થિતિનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમારા જન્માક્ષર(કુંડળી) માટે આ બધા ડેટાને એકીકૃત કરવામાં આવે છે અને આવું કરવાથી જ્યોતિષીઓને તમારા વ્યક્તિત્વ, પાત્રતા, કારકિર્દી, આરોગ્ય વગેરે વિશે અભ્યાસ કરવામાં સરળતા રહે છે. આ રીતે, જન્મ તારીખ સાથે સચોટ જન્માક્ષર(કુંડળી) બનાવવાથી તમારા જીવન વિષે વિવિધ ભવિષ્યવાણી કરી શકાય છે.

શું હું જન્માક્ષર(કુંડળી)નો ઉપયોગ કરીને મારી બધી સમસ્યાઓના નિરાકરણ મેળવી શકું?

તમારા જન્માક્ષર(કુંડળી)માં અમુક અનિચ્છનીય દોષોને કારણે જીવનમાં મુશ્કેલીઓ આવી શકે છે. તેથી, તમારી કુંડળી કેવી રીતે વાંચવી જોઈએ તે જાણી શકો, તો તમે સરળતાથી આ દોષો ઓળખી શકો છો અને તેનો ઉપાય જાતે શોધી શકો છો. જો આ વિષે તમને વધુ માર્ગદર્શનની જરૂર હોય, તો તમે અમારા પ્લેટફોર્મ પર રહેલા જ્યોતિષવિદ્યા નિષ્ણાતની પણ સલાહ લઈ શકો છો.

શું જ્યોતિષ સોફ્ટવેર મારા ભવિષ્ય વિષેની આગાહી કરી શકે છે?

હા, તમે પ્રદાન કરેલા ડેટાના આધારે જ્યોતિષ સોફ્ટવેર તમારા ભવિષ્ય વિષે આગાહી કરી શકે છે. તમારે માત્ર તમારી જન્મ તારીખ, જન્મ સમય અને જન્મ સ્થળ દાખલ કરવાની જરૂર છે, એ પછી સોફ્ટવેર સ્વયં રીતે ગ્રહોની સ્થિતિનું વિશ્લેષણ કરશે અને તેના આધારે, તે સામાન્ય જીવન અને તમારા જીવનમાં થનારી સંભવિત ઘટનાઓની આગાહી પણ કરી શકશે.તે વ્યક્તિઓને તેમના આદર્શ જીવનસાથી શોધવામાં મદદ કરવામાં પણ ભૂમિકા ભજવી શકે છે. ભારતીય પરંપરામાં, માતા-પિતા માટે જન્માક્ષર મેચિંગ દ્વારા ભાવિ વર અને વરની સુસંગતતાનું મૂલ્યાંકન કરવું સામાન્ય પ્રથા છે. આ પ્રથા એવા સંબંધોને ઓળખવામાં મદદ કરે છે જે સામેલ વ્યક્તિઓ માટે યોગ્ય છે. આજે, અસંખ્ય ઓનલાઈન મેટ્રિમોની વેબસાઈટ વિશ્વાસપાત્ર જન્માક્ષર મેચિંગ સેવાઓ પ્રદાન કરે છે, અને એક નોંધપાત્ર પ્લેટફોર્મ ગુજરાતી મેટ્રિમોની છે.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
43%OFF
Rs.2100
Rs.1200
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
X
What others are reading
left-arrow
The Importance of Kundli in Career and Finance
The Importance of Kundli in Career and Finance
In the modern world, where personal and professional lives are intertwined more than ever, individuals are constantly seeking ways to gain an edge in their career and financial pursuits. One intriguing tool that has gained attention is ...
The Science Behind Free Kundli: Unveiling the Astrological Patterns
The Science Behind Free Kundli: Unveiling the Astrological Patterns
Astrology has intrigued humanity for centuries, offering insights into our personalities, relationships, and life paths. One of the key tools in astrology is the Kundli, also known as a birth chart or horoscope. This intricate diagram i...
Worst Month in 2023 According to Your Zodiac Sign
Worst Month in 2023 According to Your Zodiac Sign
Ups and downs are a part of life. Life is not always a sweet bed of roses. Sometimes things can take quite a bad turn. Similarly, some months of the year can be bad for you. One of these would be the month when nothing will go right for...
Is It True That Saturn Can Limit the Auspicious Results of Other Planets
Is It True That Saturn Can Limit the Auspicious Results of Other Planets
Effect of Saturn As the last planet in the solar system, and one of the most important actors in people’s destiny, the planet Saturn is frequently misconstrued as an evil planet. While it is true that Saturn is the planet of justice ...
Yearly Predictions: Looking ahead to 2023 from an Astrological Point of View
Yearly Predictions: Looking ahead to 2023 from an Astrological Point of View
Yearly Astrology Predictions 2023 A new year is coming, and it brings with it great hopes and expectations. We all approach the year 2023 with caution as the shadow of impending energy and financial crisis looms large over the world ho...
Important Facts About People Born on Thursday
Important Facts About People Born on Thursday
In Vedic astrology, planets are considered gods. They are the guiding forces in one's life. Each day of the week is ruled by a certain planet. Thursday is owned by Jupiter. The biggest planet in the solar system is also the most benevol...
Is a Horoscope Compatibility necessary before getting married?
Is a Horoscope Compatibility necessary before getting married?
Since long horoscope matching and compatibility check has been the norm for Hindu marriages. It is considered mandatory to check for horoscope compatibility before proceeding with a prospective alliance. The custom of having horoscope m...
Is online horoscope true? Why should you believe in online astrology?
Is online horoscope true? Why should you believe in online astrology?
A horoscope is a chart detailing the positions of the various planets at the time of the birth of a person. An expert astrologer can deduce the personality, character, strengths and weaknesses after taking a look at his horoscope. In Ve...
Astrological Analysis of Johnny Depp’s and Amber Heard’s Horoscopes
Astrological Analysis of Johnny Depp’s and Amber Heard’s Horoscopes
Horoscope of Johnny Depp Johnny Depp was born on Sunday, 9th June 1963, in Owensboro, Kentucky, United States. Depp's birth Star is Purvashada 1st Pada and birth Rashi is Dhanu with Guru or Jupiter as Lord. The Lagna is Makara wi...
10 Ways to Become Rich in Astrology
10 Ways to Become Rich in Astrology
Becoming rich is the dream of every person. One can become rich in various ways. In Vedic astrology too, there are many ways mentioned which will help a person attain wealth and prosperity in life. Some of them are technical. Others are...
right-arrow
Today's offer
Gift box