இலவச ஜாதகம்

இந்த ஜாதகம் உங்களுடைய வாழ்வின் எதிர்கால ஆழமான நுண்ணறிவை கண்டறிய உங்களுக்கு உதவும் மற்றும் வாழ்வில் சிறந்த நிலைக்கு உயர வழிகாட்டும். இந்த அடிப்படை முற்றிலும் இலவசம்.

GET FREE TAMIL JATHAGAM

in-depth-horoscope
Number of pages:
More than 60 pages in premium report
Available in languages:
English, Malayalam, Hindi, Marathi, Tamil, Telugu, Kannada, Bengali, Oriya
Average Rating:
Reviews:
உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எல்லா செயல்களின் விரிவான ஜாதக கணிப்புகளை பெற இந்த அறிக்கையைப் பெறவும். மேலும், உங்கள் வாழ்வின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான ஒட்டு மொத்த தீர்வுகளை இங்கு கண்டறியலாம்.
பாவ பலன்கள் ,அதன் விளக்கப்படம்
ஆளுமை மதிப்பீடு - பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்
கல்வி, தொழில், செல்வம் முதலியன
திருமணம் மற்றும் உறவுகள்
சுகாதார அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகள்
உங்கள் கனவு வீடு கட்ட மற்றும் வியாபாரத்திற்கான சாதகமான காலம்

Fill the form below to get astrology in Tamil

Name
Email ID
Gender
Place Of Birth

Date Of Birth
Time Of Birth
Language
Chart Style

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Clickastro Tamil Jathagam

Frequently Asked Questions

What’s the importance of jathagam?

A horoscope is prepared by capturing the planetary positions unique to the specific time & place of the person’s birth. By analyzing this, a person can know about his/her personality, mindset, life and destiny.
This astrology in Tamil explains your birth chart or the basic astrological information. It analyses the various aspects of your jathagam kattam to let you know about your character traits, tendencies and course of life. By reading your horoscope in Tamil, you can know about your strengths & weaknesses, foresee the possible twists & turns in life and prepare for the future.

How to get Tamil jathagam online?

Are you looking for online jathagam in Tamil? You are at the right place. Clickastro provides accurate astrology in Tamil by date of birth, time and place of birth. Enter your birth details in the above form and click on the button. It requires less than 30 seconds to generate your Tamil josiyam online. Clickastro captures the unique astrological placements at the time of your birth based on the birth details provided. We use our advanced software to do all astrological calculations. The software prevents the chances for manual calculation errors and assures an accurate horoscope in Tamil.

Does my jathagam tell about the future?

Your jathagam can make future forecasts. It can make predictions on the events that may happen in various fields of your life. It can predict about your career, education, family, business and marriage. With the analysis of dasas & apaharas, it can provide period wise predictions too. The Clickastro Tamil jothidam report will also let you know about your favourable & unfavourable periods in life.

Does this astrology in Tamil help in solving problems?

Clickastro’s astrology in Tamil helps in analyzing the specific problems or obstacles in your life. It can be a result of some malefic features in your horoscope. Clickastro online report finds out such doshams/malefic features in your horoscope and suggests the required remedies.

How is a jathagam prepared and what details are required?

To prepare a jathagam, a person should know his birth details – the date, time and place of birth. Finding out the unique planetary positions with respect to the specific time & place of birth is the primary step in preparing a horoscope. Several complex astrology calculations are required for this which can be done manually by an astrologer or by using astrology software. Clickastro’s report prepares an accurate horoscope using our renowned jathagam software.

How to get jathagam kattam in Tamil?

The basic part of a horoscope is the birth chart or jathagam kattam which holds the basic astrological data of life. You can get your accurate jathagam kattam in Tamil from the Clickastro jothidam report.
Our jathagam software analyses the astrological data contained in the jathagam kattam and tells about the various aspects of a person’s life. Only a person with knowledge on rasis, bhavams and the features of planets & rasis can interpret a jathagam kattam. Clickastro does this task for you, this report is an elaborate explanation which you can read in your mother tongue ‘Tamil’.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
View Sample
Get this offer
Get this offer
Get offer
Sankranthi offer icon