2022 വര്‍ഷഫലം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ?

ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ എന്നറിയുവാനായി നേടൂ സമ്പൂർണ്ണ വർഷഫലം 2022. നിങ്ങളുടെ ജനന ദിവസം, സമയം, സ്ഥലം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു വര്‍ഷത്തെ (2022) നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനം വിശദമായ് പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Yearly Horoscope 2022 in Malayalam

yearly-horoscope
Number of pages:
more than 15 pages

Available in languages:

English Hindi
Average Rating:
Reviews:
2022 ലേക്കുള്ള വിശദമായ വാര്‍ഷികപ്രവചനങ്ങള്‍
വര്‍ഷഫലജാതകം
2022 ല്‍ തൊഴില്‍, ആരോഗ്യം, കുടുംബം എന്നിവ
അനുകൂലഗ്രഹങ്ങളും പ്രവചനങ്ങളും
അധിപഗ്രഹവും അതിന്റെ ഫലങ്ങളും
2022 ലേക്കുള്ള വര്‍ഷഫലം - ശതമാനത്തില്‍
2022 ലേക്കുള്ള സാമ്പത്തിക ഭാവിപ്രവചനം
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 1560
Discount 861
Discounted amount 699
GST(18%) 125
Payable amount 824
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

Fill the form to get Yearly Horoscope

User Review about Yearly Horoscope 2022
Average rating: 4.8 ★
1314 reviews
dilip
★★★★★
I purchased the report three months ago. Already predictions in the horoscope have proven to be accurate. My friend suggested Clickastro to me. I am glad he did. The glowing reviews I found on the web further enticed me. To me astrology is Clickastro.
anupama
★★★★
Very helpful
neenu
★★★★★
Good
sreenivas
★★★★★
Purchased the detailed horoscope for my son 10 years back and now took my grandsons horoscope. Clickastro is one of the oldest astrology sites and still maintains the same quality and trustworthiness. Thank you for being a shining light in the midst of other money making sites.
m. ravinder
★★★★★
Very good service and thankful for fast service.
shrikant
★★★★
Very good
stella vyas
★★★★★
Horoscope for the year 2021 given in a very simple and clear manner very easy to understand and act accordingly. Stella Vyas
shipra bansal
★★★★★
Agent Aarvina is very cooperative and click Astro is a true gem. My observation is the prediction are up to the mark.
rajaa
★★★★★
good
balasubramaniam gauravarapu
★★★★★
Excellent. Thank you
jitendra nayee
★★★★★
Ok
n gajanana rao peshve
★★★★★
Perfect predictions really anyone can relay .No doubt at all.
ellappan
★★★★★
Your respond is good thaks
rakhi ojha
★★★★
Grateful for guidelines and insights
gayathri nikhil
★★★★★
excellent service.
chandra bahadur khatri
★★★★★
good

Read Yearly Predictions Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Features of Clickastro Yearly Horoscope

Aries Horoscope

Aries Horoscope 2022


Read Aries yearly Horoscope

Taurus Horoscope

Taurus Horoscope 2022


Read Taurus yearly Horoscope

Gemini Horoscope

Gemini Horoscope 2022


Read Gemini yearly Horoscope

Cancer Horoscope

Cancer Horoscope 2022


Read Cancer yearly Horoscope


Leo Horoscope

Leo Horoscope 2022


Read Leo yearly Horoscope

Virgo Horoscope

Virgo Horoscope 2022


Read Virgo yearly Horoscope

Libra Horoscope

Libra Horoscope 2022


Read Libra yearly Horoscope

Scorpio Horoscope

Scorpio Horoscope 2022


Read Scorpio yearly Horoscope


Sagittarius Horoscope

Sagittarius Horoscope 2022


Read Sagittarius yearly Horoscope

Capricorn Horoscope

Capricorn Horoscope 2022


Read Capricorn yearly Horoscope

Aquarius Horoscope

Aquarius Horoscope 2022


Read Aquarius yearly Horoscope

Pisces Horoscope

Pisces Horoscope 2022


Read Pisces yearly Horoscope

Aswini Star Horoscope
Read Aswini Star
Yearly Horoscope
Bharani Star Horoscope
Read Bharani Star
Yearly Horoscope
Krithika Star Horoscope
Read Krithika Star
Yearly Horoscope
Rohini Star Horoscope
Read Rohini Star
Yearly Horoscope

Mrigasira Star Horoscope
Read Mrigasira Star
Yearly Horoscope
Ardra Star Horoscope
Read Ardra Star
Yearly Horoscope
Punarvasu Star Horoscope
Read Punarvasu Star
Yearly Horoscope
Pushyami Star Horoscope
Read Pushyami Star
Yearly Horoscope

Ashlesha Star Horoscope
Read Ashlesha Star
Yearly Horoscope
Makha Star Horoscope
Read Makha Star
Yearly Horoscope
Poorva Phalguni Star Horoscope
Read Poorva Phalguni Star
Yearly Horoscope
Uttara Phalguni Star Horoscope
Read Uttara Phalguni Star
Yearly Horoscope

Hastha Star Horoscope
Read Hastha Star
Yearly Horoscope
Chitha Star Horoscope
Read Chitha Star
Yearly Horoscope
Swathi Star Horoscope
Read Swathi Star
Yearly Horoscope
Visakha Star Horoscope
Read Visakha Star
Yearly Horoscope

Anuradha Star Horoscope
Read Anuradha Star
Yearly Horoscope
Jyeshta Star Horoscope
Read Jyeshta Star
Yearly Horoscope
Moola Star Horoscope
Read Moola Star
Yearly Horoscope
Poorvashaada Star Horoscope
Read Poorvashaada Star
Yearly Horoscope

Uttarashaada Star Horoscope
Read Uttarashaada Star
Yearly Horoscope
Sravana Star Horoscope
Read Sravana Star
Yearly Horoscope
Dhanishta Star Horoscope
Read Dhanishta Star
Yearly Horoscope
Satabhisha Star Horoscope
Read Satabhisha Star
Yearly Horoscope

Poorvabhadra Star Horoscope
Read Poorvabhadra Star
Yearly Horoscope
Uttarabhadra Star Horoscope
Read Uttarabhadra Star
Yearly Horoscope
Revathi Star Horoscope
Read Revathi Star
Yearly Horoscope
Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Forecast from January to Decemeber
NA
NA
Health, family, career & Finance
NA
NA
Position of planets for the year
NA
NA
Planetary effects
NA
NA
Combined effect of planets
NA
NA
Not Available
Get Basic
55%OFF
Rs.1560
Rs.699
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
December 2021 horoscope: Monthly predictions for all sun signs
It is the last month of 2021, and we are just waiting to welcome the New Year with new hopes and resolutions. But it is still important to close 2021 with a bang. So here is the December 2021 Horoscope for all zodiac signs. Aries Decem...
Free astrology services: Where do you get them?
Ever heard about free astrology services? Sounds surprising, right? Well, the digital world is now abuzz with various astrology service providers introducing apps and websites that provide free astrology services. Several well-known dig...
November horoscope 2021: Zodiac predictions for all
November is here, and we are two months away from the New Year. For those still wanting to make the best of 2021, they still have time. So read the November horoscope 2021 zodiac predictions and plan your moves. May the force be with yo...
Yearly horoscope 2022: Zodiac predictions for the coming year
What have you planned for 2022? Are you looking to change your career in 2022? Or are you taking up new projects at work? What about education or plans to study abroad? You can plan your year with the help of our horoscope 2022 based on...
Monthly Horoscope October 2021 for all Zodiac Signs
October is almost here, and it is time to plan your month. Keep from troubles at the workplace, in relationships, and anywhere else that you are involved. This forecast will help you plan your day-to-day activities and help you identify...
Monthly Horoscope September 2021 for all Zodiac Signs
Aries: The results will be mixed. There will be an increase in income. There will be profits in many aspects of life. Money due to you will be repaid. You may also receive money in the form of inheritance. Your career will remain stable...
Monthly Horoscope August 2021 for all Zodiac Signs
Monthly Horoscope August 2021 Monthly Horoscope August 2021 - Aries: Favourable times are expected. There will be general success profession-wise. You will work hard and be smart. Others, especially those above you, may come to trust y...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box