Gemstone Recommendation in Malayalam

gem-recommendation
Number of pages:
More than 4 pages

Available in languages:

English Hindi Tamil Marathi Telugu Kannada Malayalam Bengali Oriya Gujarathi
Average Rating:
Reviews:
വിശദമായ രത്ന വിവരങ്ങള്‍
രത്നനിര്‍ദ്ദേശം
രത്നക്കല്ലുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങള്‍
ലോഹത്തില്‍ രത്നക്കല്ലുകള്‍ പതിപ്പിക്കുന്ന വിധം
രത്നമണിയുന്നതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കം
നിങ്ങളുടെ ഐശ്വര്യപൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതത്തിനുള്ള രത്നക്കല്ല്
രത്നക്കല്ലുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാര്‍ഗനിര്‍ദ്ദേശം
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
Birth Details
Place
Date
Time
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Enter payment options
Contact
Price of report 614
Discount 115
Discounted amount 499
GST(18%) 89
Payable amount 588
Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours..
Know More Your report will be delivered to your Email ID within 3 hours usually. However, it may take up to 24 hours sometimes. For any report delivery related issues please contact us at support@clickastro.com.
Select payment method:

No credit card or signup required

Get Your Gemstone Recommendation

User reviews
Average rating: 4.8 ★
1322 reviews
anirudh
★★★★★
My son got the perfect bride after we followed predictions in Clickastro report. The marriage matching horoscope is accurate and comprehensive. I highly recommend it to all brides, grooms and their parents.
sonu
★★★★★
Free Kundli matching page is a clear bait. But what makes Clickastro different is that their prices are really good. Going through the free kundli matching page did convince me to try the detailed report. I am happy I did. ?
sekhar
★★★★
I purchased my Jathakam matching report from Clickastro after checking their free page. I am very happy with the report. It is detailed and accurate. It was money well spent. I plan to buy more of their reports.
nithya
★★★★★
I am ardent fan of daily horoscopes and I make it a point to refer to the free daily horoscopes by Clickastro which makes my day. The daily predictions are quite precise. It makes my day productive and worthwhile
shivani
★★★★
Online astrology is a tricky affair. There are only few that can be trusted. Clickastro tops them. Their reports are genuine and it touches life. The couple's horoscope is very accurate. I can personally vouch for it.
rajesh bojja
★★★★★
Very helpful for good future.. Thank you so much for the report.
reeta saxena
★★★★★
Hum bahut khush h because sunanda ji ne bahut help ki humare baate suni aur best astrologer neelima ji se baat karai remedy pata chali aur jab bhi jaroorat hui humko turant response mila hume Clickastro such m bahut acha response dete h thanks🙏🙏
ashokbhat
★★★★★
Good report
prathibha
★★★★★
Good report
anoop nair
★★★★
I have taken indepth horoscope Gem prediction
sithra devi karuppiah
★★★★★
Exactly accurate and just that it will be more better if they explain about horoscope chart well in detail .Overall is excellence
vinay
★★★★★
Nice
somanathan kv
★★★★★
Your report is excellent and easy to follow and understanding observation etc.
vivek yadav
★★★★
Certain predictions which are about my past can very much relate to .
lugendra pillai k
★★★★
The report is comprehensive in nature and well captured our charactor and attributes. The predictions is also mentioned in the report based on the Graha and Hora stages. But predictions require more specific in career a.path.
pankaj yadav
★★★★★
It's easy to understand and predictions are accurate
rishika khare
★★★★★
I loved the way it was presented seperately as numerology report , gemstone prediction and horrorscope . It had covered almost all the aspect so I loved it .
anusha n
★★★★★
It's good horoscope report
shivkumar subramanian
★★★★★
Good Analysis of horoscope with relevant stress on doshas
navjot
★★★★★
I loved the service!
pranav ghosh
★★★★★
I am highly obliged and indebted to your service regarding my detailed horoscope analysis and insightful remedies which proved beneficial for me in the long run. I recommended your service even to my friends and kins and all had the same worthful experience with you. Thanks a lot.
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
sri kala
★★★★★
Very nicely presented my queries. I am fully satisfied
nitish bharadwaj r
★★★★★
Pretty helpful and motivating.
raghvendra upadhyaya
★★★★★
Help to know our past, present and future also
shweta
★★★★★
Tamil astrology needs the services of a premier in the field like Clickastro. It will do so much to get the attention of millennials into this ancient science. I would like to thank Clickastro management for this service to Tamil language and culture.
rakesh
★★★★
I had lost my original horoscope and therefore wanted to get one online. I preferred Telugu jathakam which suits our cultural style. I came across the free Telugu Jathakam on Clickastro and was amazed by the result. The horoscope was just as per my requirement and I have been greatly benefited thanks to the positivity reflected in my Telugu jathakam by Clickastro. I would recommend it to all my Telugu friends.
suman
★★★★★
I am someone who always looks up the daily horoscope. I am just curious to know how my day would unfold. Among all the ones that I refer, I personally prefer Clickastro's daily horoscope which exactly matches my day's events and activities. The lucky numbers, colors, etc. all have helped me whenever I had an important event or meeting. I am extremely pleased to recommend this site for all those who are like me.
shreya
★★★★★
Trying out Clickastro's Free kundli matching service felt natural. The detail and accuracy was impressive. But I think way too much of it has been covered. It is almost frustrating. If a little more could be offered, it would be good.
varun
★★★★
Checking out the Clickastro free horoscope compatibility was an interesting experience. It made me aware of the depth and detail that a paid compatibility report would cover. I have already purchased the premium report. It is awesome. ?

Read Gemstone Recommendation Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Important Features of Clickastro Gemstone Recommendation

Compare Features
BASIC
NA
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
NA
Personalised Gemstone Recommendation
NA
NA
Gem carat weight
NA
NA
Quality of gem and its fixing
NA
NA
Preparations before wearing gemstone
NA
NA
Gemstone for prosperity
NA
NA
Not Available
Get Basic
19%OFF
Rs.614
Rs.499
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
Rudraksha – The Divine Bead
Sanyasis clad in saffron-coloured clothes and rudrakshas around their necks and wrists are common at holy places in India. A visitor to Varanasi, Haridwar, Kailas or Kedarnath would have seen them holding their beads and chanting some p...
How to pick the correct gemstone according to your zodiac sign?
Gemstones are naturally occurring mineral or organic crystals that are used in jewellery in cut and polished form. These natural gemstones are supposed to have some mystical properties too. They have been used since ancient times not ju...
Gemstones and Their Significances
Gemstones are a crucial remedial measure suggested in Vedic astrology. In the olden days, gemstones were worn as part of jewelry by kings and the elites as recommended by astrologers. Nowadays it is worn by all who can afford to buy the...
Astrology Stones: Click Here to Know How They Affect You?
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box