Free Marriage Predictions Kannada

ಮದುವೆ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಹಂತ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮಗಿಷ್ಟವಾದ ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಂಥ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಮದುವೆ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ (marriage astrology) ಕುರಿತ ಸಮಗ್ರ ವಿಷಯ ಅಡಗಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

Free Marriage Predictions in Kannada

marriage-horoscope
Number of pages:
More than 6 pages

Available in languages:

English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya
Average Rating:
Reviews:
ಮ.ಗ್ಲಿಕ್/ಕುಜ ದೋಷ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ
ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಮಯ
ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಚುಟುಕು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ವಿವಾಹವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವೇ?
trust-badge
Basic Premium Premium plus
Enter chart options & birth details
Contact
Chart Options
Style
Language
Name & Gender
Name
Gender
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
Birth Details
Place
Date
Time
Enter payment options

Thank you for your interest in our Marriage Horoscope.
Press the "Get Report" button to view report online now.


No credit card or signup required

Marriage prediction by date of birth

User reviews
Average rating: 4.8 ★
2250 reviews
rahul
★★★★
13-02-2024
Marriage predictions were helpful, but some aspects could have been more detailed
sita
★★★★★
31-08-2023
the marriage predictions here were a lifesaver in planning my future. Highly recommended for those seeking insights into their love life
rajesh
★★★★
17-08-2023
ClickAstro's Marriage Predictions opened a window to my potential partner and marital journey. The report was insightful, though a touch more personalization would be welcome. Still, a valuable aid for marriage seekers.
vivek
★★★★
10-08-2023
The marriage predictions report offered some interesting insights into my future. While I found it insightful, I wish it had provided a bit more detail. Still, a valuable resource
sneha iyer
★★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Marriage Predictions offered valuable guidance for my potential life partner and marriage prospects. The report gave me clarity and highlighted important aspects to consider. I wish it provided more personalized details, but overall, it's a reliable service for those seeking astrological assistance in their marriage journey."
naveen
★★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Kannada Jataka Report is a convenient option for astrology enthusiasts in Kannada. The report provided insightful information about my life, although some parts were too general. Nevertheless, it's a valuable service for Kannada-speaking individuals seeking astrological guidance."
ananya choudhury
★★★★
04-08-2023
ClickAstro's Free Kundli Report is a fantastic tool that provided an accurate birth chart analysis. The detailed Kundli report offered valuable information about my personality and life events. I highly recommend it for anyone seeking a free and reliable Kundli service."
mithra
★★★★★
04-05-2023
Vedic astrology has played a very important part in preserving the sanctity of marriage in India. Clickastro is a major player in the field of Vedic astrology. The Hindi Kundali matching reports prepared by Clickastro stands as testament to this fact. Staying true to a cause is something only the noble-minded can do. I am proud to be a loyal customer of an astrology portal which reflects this virtue in both its service and product.
shakthi
★★★★
04-05-2023
Marriages are said to be made in heaven. If thats the case, then Clickastro is a messanger from god. The marrige compatability report is very accurte and bares a contemporray outlook. It was a revolation to me that Clickastro does not wince at same-sex relasionships like most other astrolgy portals. Their open-mindness and dedeication to the craft is impressive.
sahil
★★★★★
14-11-2022
I am happy with your astrology...
lijin
★★★★★
03-11-2022
Marriage predictions without Clickastro is like Ferrari without a logo. Objectively there is no difference, but to those who know, the omission is like a sacrilege of the highest order. There are many websites offering free marriage predictions. But no one does it like Clickastro. Their's is the best and the most professionally managed astrology website.
seetha
★★★★★
26-10-2022
Few sites provide comprehensive marriage prediction reports. Clickastro is the best of the lot. I choose Clickastro because of their track record, professionalism and quality content. Their modern take on this age old tradition is also commendable. Clickastro marriage prediction reports are comprehensive and easy to read. A layman can understand what is written. They come at a fair price too.
veena
★★★★
26-10-2022
Marriage prediction report from Clickastro is the best in the market. I like the way the report has been laid out. The honesty and accuracy of the report deserves special mention. There are many ways to get a marriage prediction report, but none of them are as authentic as Clickastro. I wish all the best for team Clickastro. May you grow and spread the knowledge of astrology to all corners of the world.
neena
★★★★
19-10-2022
The Clickastro marriage prediciton report is simple, detailed and comprehensive. Every aspect of married life and the significant planetary aspects related to it have been covered in the report. I also found the report to be very progressive and up to date with modern social ethos. Companies like Clickastro are the reason why I can still proudly flaunt by faith in tradional systems.
reena
★★★★
06-10-2022
Clickastro marriage prediction reports are the most comprehensive, logical and positive reports available on the online platform. They present their predictions against the changing face of the society and I love it that they push modern virtues like gender equality and women empowerment in their reports.
subhash
★★★★★
06-10-2022
Where to find true, accurate, authentic marriage prediction reports on the internet? Clickastro, where else! Clickastro has a dedicated team of top quality professionals who ensure you are served with the best in astrology services. Millions, including myself, trust Clickastro to deliver, especially when it comes to marriage predictions.
santhosh
★★★★★
26-09-2022
Thank you so much
sonu
★★★★★
26-08-2022
Clickastro ads pop up everytime I use the internet. They have better brand visibility than other companies in the field, in my opinion. To me, it was a no brainer when a friend asked me where she could obtain a good marriage prediction report. I made the purchase on her behalf. The approach of the staff was cordial and of good standard. I received the report without delay and was updated about the status of the report during every step of the way. It made me happy that I could do this for my friend. She was happy too. Looking forward to doing more business with you, Clickastro.
devaraj
★★★★
12-08-2022
The recognition commanded by Clickastro in the field of online astrology is unparalleled. No less than four of my friends recommended Clickastro when I wanted to purchase a marriage prediction report via online. And they were right too; I loved the report I got.
dhanya
★★★★★
28-07-2022
I got the Clickastro marriage predictions and then had it cross checked with a genuine astrologer. Apart from few minor variations, by and large the astrologer concurred with the report. It has made me change my perspective on online astrology as a whole.
sini
★★★★★
28-07-2022
The marriage market is flooded with various astrological companies claiming best services. One name that stands out is that of Clickastro. Clickastro reports are of top quality, including their marriage horoscopes. Accurate and articulate, Clickastro should be the goto brand for vedic astrology followers.
jeeva
★★★★
28-07-2022
Marriage predictions by Clickastro was absolutely true in my case. I got married just at the time mentioned in my report and also my husband hailed from the direcdtion as stated in the report. I am satisfied with what my report said. I am enjoying my marital life and I share a good relationship with my husband and in-laws.
krishna
★★★★
21-07-2022
I got the Clickastro marriage predictions and then had it cross checked with a genuine astrologer. Apart from few minor variations, by and large the astrologer concurred with the report. It has made me change my perspective on online astrology as a whole.
laya
★★★★★
21-07-2022
The marriage market is flooded with various astrological companies claiming best services. One name that stands out is that of Clickastro. Clickastro reports are of top quality, including their marriage horoscopes. Accurate and articulate, Clickastro should be the goto brand for vedic astrology followers.
sreepriya
★★★★
21-07-2022
Marriage predictions by Clickastro was absolutely true in my case. I got married just at the time mentioned in my report and also my husband hailed from the direcdtion as stated in the report. I am satisfied with what my report said. I am enjoying my marital life and I share a good relationship with my husband and in-laws.
rishabh
★★★★★
13-07-2022
The marriage market is flooded with various astrological companies claiming best services. One name that stands out is that of Clickastro. Clickastro reports are of top quality, including their marriage horoscopes. Accurate and articulate, Clickastro should be the goto brand for vedic astrology followers.
laya
★★★★
13-07-2022
Marriage predictions by Clickastro was absolutely true in my case. I got married just at the time mentioned in my report and also my husband hailed from the direcdtion as stated in the report. I am satisfied with what my report said. I am enjoying my marital life and I share a good relationship with my husband and in-laws.
heera
★★★★★
07-07-2022
Marriage predictions made by Clickastro was absolutely true in my case. Though it did burn a hole in my pocket for such a small report, the predictions were absolutely true in my case. So, I will give a thumbsup.
sheela
★★★★★
07-07-2022
I am lookning forth to marry in this year and was looking for some online options as I could not go and meet my astrologer. Luckily I got the marriage prediction from Clickastro and it has helped me much better in knowing not just the right time for marriage but also the nature of my spouse and how my marital life would be.
sonu
★★★★
07-07-2022
The price of the horoscope was a little too high for my liking. But everything else was very good and professional. All of my doubts were listened to patiently and I made the purchase only after my mind was clear. Clickastro deserves its brand name.

Read Free Marriage Horoscope Reviews

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Video Reviews

left-arrow
Clickastro Hindi Review on Indepth Horoscope Report - Sushma
Clickastro Hindi Review on Full Horoscope Report - Shagufta
Clickastro Review on Detailed Horoscope Report - Shivani
Clickastro Full Horoscope Review in Hindi by Swati
Clickastro In Depth Horoscope Report Customer Review by Rajat
Clickastro Telugu Horoscope Report Review by Sindhu
Clickastro Horoscope Report Review by Aparna
right-arrow

Important Features of Clickastro Marriage Prediction

ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಉತ್ತರ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ವಿವಿಧ ರಾಶಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ, ಮದುವೆ ಜಾತಕ (marriage horoscope) ಕುರಿತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಕುಂಡಲಿ (horoscope chart) ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಕೆಲವೊಂದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

FAQs

ನಾನು ಯಾವಾಗ ಮದುವೆಯಾಗತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಜೋತಿಷ್ಯದಿಂದ (astrology) ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ?

ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಕುತೂಹಲ ಭರಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಂದರೆ 'ನನಗೆ ಮದುವೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು. ಇಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜೋತಿಷ್ಯದಿಂದಲೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಜೋತಿಷ್ಯಗಳಿಂದ ಮದುವೆ (astrology-based marriage) ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭದಾಯಕ ಸಮಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ, ಕುಂಡಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಮದುವೆ ಜಾತಕ(horoscope marriage), ಮದುವೆ ಪಂಚಾಂಗವನ್ನು (marriage panchangam) ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನಗಳಿದ್ದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ನನ್ನ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾತಕ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಜಾತಕ ಎಂಬುದು ಮದುವೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅದರ ಸ್ವರೂಪ, ಇತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. ರಾಶಿ, ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನ, 7ನೇ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ವಿವಾಹ ಜೋತಿµ (marriage astrology)À್ಯ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವಿಧ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮದುವೆಯೋ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹವೋ (love marriage) ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಪ್ರೀತಿಸಿದವರನ್ನೇ ನಾನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹಗಳು (love marriage) ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದು ಕೂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ತುಂಬಾ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ನೀಡಿದರೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ವಿವಾಹದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. 7ನೇ ಮನೆ, ಇದು ದೋಷಗಳು ಹಾಗೆಯೇ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿರುವ ದೋಷಗಳನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮದುವೆ ಜೋತಿಷ್ಯಿ ಹತ್ತಿರವೂ ನೀಡಬದುದು.

ನನ್ನ ಮದುವೆಯನ್ನು ತಡವೇಕೆ?

ಹೆಚ್ಚು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿರುವ ದೋಷ ಕೂಡ ಮದುವೆ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಕುಜ ದೋಷ ಅಥವಾ ರಾಹು ದೋಷ ಮದುವೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ, ಜನ್ಮ ನಕ್ಷತ್ರ, ದೋಷದ ಅವಧಿ ಕೂಡ ತಡವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಅಸ್ಟ್ರೋ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್‍ನಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail/WhatsApp
PREMIUM +
PDF as E-mail/WhatsApp
Basic Horoscope details
NA
Insights on Marriage
NA
Favourable periods of marriage
Partial
NA
Graha dosha analysis
Partial
NA
Remedies
NA
Shodasavarga Charts (Divisional charts)
NA
Ashtaka varga charts
NA
FREE
Get Basic
23%OFF
Rs.675
Rs.520
Buy Premium
View Sample
Not Available
Buy Premium+
X
What others are reading
left-arrow
Marriage, Lagna, and Navamsa Charts: A Comprehensive Guide to Marriage Charts
Marriage, Lagna, and Navamsa Charts: A Comprehensive Guide to Marriage Charts
Marriage Charts in Astrology Marriage is a significant milestone in many people's lives, a sacred union that brings two individuals together to create a lifelong partnership. In astrology, the concept of marriage is of great importa...
Navigating Compatibility Challenges: Astrological Signs That Might Encounter Relationship Struggles
Navigating Compatibility Challenges: Astrological Signs That Might Encounter Relationship Struggles
Introduction: Astrology has long been used as a tool to understand personality traits, behavioral tendencies, and compatibility between individuals. While it's not a definitive science, many people believe that astrological signs can o...
The Astrology of Long-lasting Love: Traits of a Lasting Relationship
The Astrology of Long-lasting Love: Traits of a Lasting Relationship
Traits of a Lasting Relationship In the cosmic dance of relationships, astrology offers a lens through which we can explore the dynamics that contribute to enduring love. While no two individuals are identical, astrology suggests that ...
Unveiling the Enigmatic Influence of Venus in Astrology on Love and Attraction
Unveiling the Enigmatic Influence of Venus in Astrology on Love and Attraction
Among other planets Venus stands as a luminous beacon of love, beauty, and attraction. In astrology, Venus embodies the essence of relationships, revealing profound insights into the intricacies of human connections. Its influence exten...
Astrology and Love Languages
Astrology and Love Languages
Understanding How Each Zodiac Sign Expresses Love Astrology and love languages are two fascinating ways to explore how people express affection and form connections. Each zodiac sign has its own unique characteristics that influence ho...
Perfect Love Match in Astrology
Perfect Love Match in Astrology
Love Match in Astrology As Valentine's Day approaches, the air is filled with a palpable sense of love and connection. It's a time when many ponder the idea of soul mates and the cosmic forces that might guide us to our perfect match. ...
How Each Zodiac Signs Behave in Love
How Each Zodiac Signs Behave in Love
Love in astrology is a captivating exploration into the cosmic dance of affection, attraction, and intimacy. As ancient as the stars themselves, astrology offers a unique lens through which we can understand the complexities of human re...
Hindu Marriage Dates in 2024
Hindu Marriage Dates in 2024
Marriage dates in 2024 are eagerly awaited by many who hope to get married this year. A lot of things go into holding a well-organized, successful Hindu wedding. For the bride’s parents, this is the moment in life where their entire l...
Valentine's Day Predictions 2024
Valentine's Day Predictions 2024
Valentine’s Day predictions for the year 2024 The 2024 Valentine's Day is one of tremendous astrological significance. The planetary alignments on the day have a huge say on how relationships are going to turn out as the year progres...
Vivah Panchami: Celebrating the Divine Union of Lord Rama and Goddess Sita
Vivah Panchami: Celebrating the Divine Union of Lord Rama and Goddess Sita
Vivah Panchami, a sacred Hindu festival, bears immense significance as it reverentially marks the celestial union of Lord Rama and Goddess Sita. Occurring on the fifth day (Panchami) of the bright fortnight (Shukla Paksha) in the Hindu ...
right-arrow
View More
Today's offer
Gift box