FREE TAMIL JATHAGAM • தமிழ் ஜாதகம்

ClickAstro இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது.

Get your free Tamil Jathagam in a few quick steps. Forget visiting the astrologer for a face to face consultation. Choose Clickastro’s horoscope in Tamil for understanding yourself better. The error-free report will guide you to a better future with its simple and easy to understand analysis. Get your Clickastro free horoscope in Tamil at the earliest.

Show More

GET FREE TAMIL JATHAGAM ONLINE

The number of pages:
More than 60 pages in premium report
Available in languages:
English Malayalam Hindi Marathi Tamil Telugu Kannada Bengali Oriya Gujarati Sinhala
Average Rating:
Reviews:
உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் எல்லா செயல்களின் விரிவான ஜாதக கணிப்புகளை பெற இந்த அறிக்கையைப் பெறவும். மேலும், உங்கள் வாழ்வின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கான ஒட்டு மொத்த தீர்வுகளை இங்கு கண்டறியலாம்.
பாவ பலன்கள் ,அதன் விளக்கப்படம்
ஆளுமை மதிப்பீடு - பலம் மற்றும் பலவீனங்கள்
கல்வி, தொழில், செல்வம் முதலியன
திருமணம் மற்றும் உறவுகள்
சுகாதார அறிகுறிகள் மற்றும் தீர்வுகள்
உங்கள் கனவு வீடு கட்ட மற்றும் வியாபாரத்திற்கான சாதகமான காலம்

Fill the form below to get In-depth Horoscope

Name
Email ID
Gender
Place Of Birth

Date Of Birth
Time Of Birth
Language
Chart Style
By choosing to continue, you agree to our Terms & Conditions and Privacy Policy.
User reviews
Average rating: 4.9 ★
134 reviews
shenbagaraman
★★★★★
01-11-2021
Excellent service. Very easy to know about the Matching for marriage of both Bride and Groom.
natural flower
★★★★
29-09-2021
Good application...tamil jathagam.... Matching related and life....
jismon tomy
★★★★★
03-09-2021
Excellent work by team clickastro. tamil jathakam report is easily understanble
peri annan
★★★★★
03-09-2021
Very good jathakam report. Really appreciate the effort.
malai samy
★★★★
02-09-2021
Nice
muthu ramalingam
★★★★★
01-09-2021
great continue the seva
kumaran j.a
★★★★
10-02-2021
🙏super
jagatheesh waran
★★★★★
07-02-2021
Super
divya darshini
★★★★★
07-02-2021
User friendly
arumugam mathi
★★★★★
06-02-2021
Good
vedhaajagan varun
★★★★★
06-02-2021
Awesome thanks 😘
perumal v
★★★★★
07-01-2021
Good
jegadeswari perumalsamy
★★★★★
09-11-2020
Clickastro is the best. There is no other website that offers such a great astrology service. I tried the horoscope in tamil by date of birth. Everything is told in great detail. Thanks
mini bus channel
★★★★★
09-11-2020
I tried this free Tamil jothidam to see if there is any better time in life. This report covers all aspects of life in great detail. Helped to understand a lot more things. Thanks.
g babu
★★★★★
09-11-2020
actually i was looking for a personalized jathakam. then i came across clickastro website. the horoscope in tamil by date of birth is very accurate and detailed. the team rally done a great job.
jayaraman ramaseshan
★★★★★
09-11-2020
very usfull for me simple and easy to understand. Tamil astrology service provided is FREE. most of the data shared is so correct for me.
soniya raja
★★★★★
09-11-2020
Such good service. No other online website offers Tamil Jatakam so well for free. the online Tamil horoscope is very accurate. It is also worth mentioning that it is provided for free. Thank you very much
murugesan g
★★★★★
09-11-2020
When I searched for the free Tamil horoscope online, I came across the Clickastro website. All aspects of life are presented in detail in very simple language. Definitely deserves congratulations. Thank you so much team.
vimal raj
★★★★★
09-11-2020
I did not think that Clickastro Tamil horoscope was so good. Very accurate information shared.Thanks a lot. We still expect such good services from you. .
palani kr
★★★★★
09-11-2020
Awesome..
t.n. neethi
★★★★★
06-11-2020
👍👍👍👍👍 super 🙏🙏🙏🙏
mahalingam palanisamy
★★★★★
05-11-2020
100% Perfect
harsha babu
★★★★★
04-11-2020
Good one.can get prediction for your tamil horoscope .Prediction is the same when compare to my original horoscope with this app.
srisen kumar
★★★★★
04-11-2020
Super
ramesh n
★★★★★
27-10-2020
Very very happy with the service. define tamil astrology in a magnificent way. thanks, team. The report language is very easy to understand and also the report is very detailed.
mani kandan
★★★★★
27-10-2020
I looked at the Tamil jothidam of Clickastro to see if I was having a good time now. But needless to say, it is a very special one. It's not just our favorable time. Life is told in great detail based on astrology. The service is excellent.
ramadass siva 6
★★★★★
27-10-2020
Excellent. Thank you clickastro. Didn't expect it to get so good when I saw it was free. The horoscope in tamil is very authentic and comprehensive.
shrsti knits
★★★★★
27-10-2020
excellent service. future predictions by date of birth are very accurate. Most of the things that have been said are in line with my life. The report is easy to understand as it is a simple language. thank you.
raja sekar
★★★★★
27-10-2020
There is no other website that deals with astrology in such an extensive manner. Tamil jothidam is very good and complete. thank you so much. Would like to use your services again.
js tv
★★★★★
27-10-2020
Authentic and complete horoscope in Tamil is available for free. Very good service. This much detailed Tamil horoscope is not available on any other online website. Thank you for giving such a detailed report.

Testimonials From Renowned Astrologers

Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Sri. Kanippayyur Narayanan Namboodiripad
Astro-Vision Futuretech is the number one company providing astrological reports, which are very accurate. They are doing a great job by serving the people.
Sri. M V Naranarayanan
Sri. M V Naranarayanan
I have been using Astro-Vision mobile application for the past two years. It is very simple, useful and accurate. So, except Astro-Vision software, I am not using any other applications.
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
Dr.C.V.B. Subrahmanyam
In older days, without checking panchangam, people didn't even stepped out of their homes. But in today's world, Astro-Vision has come up with an application which gives you information about Rasi, Navamsham, Bhava etc. which is really appreciative.
Smt. Gayatri Devi Vasudev
Smt. Gayatri Devi Vasudev
The digital avatars of Jyotisha powered by Astro-Vision have spread awareness and are ideal to today's fast paced life.

Free Tamil Jathagam (இலவச தமிழ் ஜாதகம்) Features

Clickastro Free Tamil Jathagam • தமிழ் ஜாதகம்

ClickAstro இல், தமிழ் ஜோதிதம் கணக்கீடுகள் மற்றும் அதன் கொள்கைகளின் அடிப்படையில் உங்கள் தமிழ் ஜாதகத்தை உருவாக்குகிறோம். ஜாதகம் என்பது உங்கள் வாழ்க்கையின் முழுமையான ஸ்னாப்ஷாட் மற்றும் உங்கள் பிறந்த நேரம், இடம் மற்றும் பிறந்த தேதிக்கு தனித்துவமான கிரக நிலைகளை உள்ளடக்கியது. ClickAstro இன் இலவச தமிழ் ஜாதக அறிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, உங்கள் வாழ்க்கையின் அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் விரிவான நுண்ணறிவுகளைப் பெறுவீர்கள். அறிக்கையில் உங்கள் தன்மை, கல்வி, நிலை, தொழில், திருமணம் மற்றும் உறவுகள், உடல்நலம், தோஷங்கள் (ஏதேனும் இருந்தால்), வாழ்க்கையில் சாதகமான காலங்கள் மற்றும் பலவற்றைப் பற்றிய கணிப்புகள் உள்ளன.

Free Tamil Astrology Predictions Online: Get a snapshot of your life

Your favourite astrologer is just a click away in Clickastro. Tamil astrology services are available 24x7 at attractive prices on our Findastro platform. One can avail of free Tamil jathagam along with its in-depth analysis at our website. The free Tamil horoscope provided by Clickastro is accurate and error-free. You can try the free Tamil jathagam by just giving your name and birth details. Results are provided in an instant. There is no scope for scepticism in the Tamil astrology services provided by Clickastro. For a more detailed analysis of your Tamil horoscope, one-on-one astrologer consultations can be made through Findastro. This is the closest interaction you can have with an astrologer other than a consultation in person. And you know how unfashionable it is to share personal spaces in the pandemic era. However, Clickastro has made Tamil astrology a trending topic among the online community. There are attractive offers to help you get started, and you are given a variety of options to choose the astrologer you deem best for you. Free Tamil jathagam and other reports are tabulated by a unique software that ensures a hundred per cent accuracy with no error. Get your Tamil horoscope today and find out what all had been missing from life

Your Tamil jathagam: An Overview

Astrologers rely on birth charts and horoscopes to study and analyze your personality, this process helps them predict your future. When it comes to predicting horoscope in Tamil, the various positions of celestial bodies have an impact on your future and affect various parts of your life. Your horoscope will provide you with an insight into the impact.

Each horoscope will follow the celestial elements given below:

Houses:

There are 12 houses in each Tamil jathagam, and each house is 30 degrees. Each house represents a particular zodiac symbol and it defines a particular aspect of your life like love, career, family, personality, and so on.

As per Tamil horoscope, the cosmos surrounds the individual on all sides. In the chart, the individual is placed in the middle, and revolving around him are the heavenly bodies casting their own unique influence on him/her. This 360-degree chart is divided into twelve parts of 30 degrees each. These are the twelve houses in Jathagam Kattam. Each House carries its own unique features that may impact the life of the individual in a certain way.

In broad terms, the Houses decide -
1) The specific traits that make for the personality of an individual including his/her ambitions and principles.
2) The manifestation of his/her existence in the physical world in the form of wealth, acquaintances, ownership, and creations.
3) The reaction of the cosmos manifesting in worldly sentiments like rivalries, romances, and misfortunes to the actions of the individual.
4) The shedding of one's ego, finding life's purpose, and registering of material and emotional growth as a human being.
5) And finally, the Houses also have an impact on your spirituality, how the worldly pleasures and pains affect you and guide you in your quest towards the bigger truth.

In online Jathagam, the impact of a House will be felt alongside that of the Planets and Nakshatras which are positioned at that specific House. Clickastro Tamil future predictions based on the date of birth and time will help one know the impact Houses will have on life and help him/her find the tone most comfortable to live through it.

Zodiac signs: Your horoscope in Tamil states that there are 12 zodiac signs they start from Aries and end at Pisces. Each zodiac sign is categorized by a specific personality trait and it can be observed in a person. Along with the zodiac sign, which is considered as a sun sign, even the rising and moon signs have an influence on a person’s personality.

Planets: When you look at astrology in Tamil by date of birth, it will tell you about the nine planets including the sun and moon, and explain their significance as per the astrology books.

Tamil Jathagam: How can it help?

Tamil astrology is one of the most ancient forms of astrology. The predictions that are made by following jathagam kattam from date of birth in Tamil and its concepts can reveal a lot about a person’s life. Accurate astrology in Tamil by date of birth can provide you with specific details about various parts of your life like career, general well-being, health, financial status, relationships, marriage, and so on. The horoscope predictions will provide you with a blueprint of your life and it will help the astrologers understand your qualities, behaviour, and dominant personality traits.

The house and zodiac signs shown in your horoscopes play an important role in determining the positive and negative experiences in your life. Once you receive insight from your free horoscope in Tamil, into the future based on the planet’s influences, it can help you avoid disaster and overcome any obstacles as well.

Download In-Depth Horoscope report about your life in Tamil

Benefits of Tamil jathagam analysis:

When you go for a prediction of your horoscope in Tamil, it will accurately highlight your likes/dislikes, along with your personal traits.

• Astrologers can predict the highs and lows of a person based on their date of birth

• An accurate horoscope chart will help you pick the right path that you can follow to achieve your dreams.

• It will help you with sound decision making, whether it’s your career, personal, or professional growth

You can check out your Tamil jathagam online free by using ClickAstro’s free online report feature. It will help you analyze your Tamil jathagam and provide you with detailed insights about your life. ClickAstro’s free Tamil horoscope report will provide information on your career, financial status, property, and other physical assets while analyzing your Tamil jathagam. The report will check for negative influences and suggest remedies that are practical and will help you overcome any obstacles as well. It observes the planetary transits (regarding their positions) and provides you with reports on how they will influence your future.

Online Tamil Jathagam: Is it accurate?

In Tamil astrology, Jathagam refers to Kundli or birth chart which is prepared by calculating the position of the navagrahas or nine planets during the time of one’s birth. The Jathagam is also known as Janam Patrika that contains all the astrological information about the native and his life by date of birth and time. It helps to find out how the Lagna or ascendant, Rasi or zodiac, and the movement of the planets in the horoscope affect an individual.

ClickAstro offers Jathagam Kattam from date of birth in Tamil after analyzing all the planets, their position in different houses, mutual aspects and conjunctions. All the calculations are performed on our astrological software that has been vetted by a panel of experienced astrologers. Hence the predictions and remedies suggested are accurate. You get your free Tamil Jathagam along with the Rasi chart, Navamsa chart, and Jathagam Palangal in our horoscope report.

Tamil Jathagam: Why should you download this report?

Your Jathagam is calculated according to your exact date, time and place of birth, and is, therefore, personal and unique to you. It can help you to foresee upcoming events in your life so that you can be prepared to face them. If your birth chart has certain Doshas in it, ClickAstro can suggest measures, pujas, and mantras to remedy them.

With the help of Jathagam, you can find solutions to all your issues in the following aspects of your life

• Job opportunities

• Family life

• Marriage

• Life partner

• Health

• Business success

• Doshas, and many more

In addition, you can also find out about your monthly and 2022 yearly horoscope in Tamil, get a complete analysis of important life events, dasa bhukthi periods, and astrology notes that are based on Thirukanitha panchangam and Lahiri ayanamsam calculations.

Frequently Asked Questions On Tamil Jathagam

How can I get my free Tamil Jathagam report?

We need your accurate birth time, place of birth and date to help us create a personal horoscope that will act as a mirror reflection of the real you. Our error-free calculations will produce a comprehensive and report in no time.

What is included in this free horoscope report?

As a part of your free horoscope in Tamil, we provide you with a detailed analysis of the next 25 years of life. You get to know about all aspects of your life like your career, education, wealth status, your personality, etc. In this report, you get a complete list of Dasha-Apahara periods of your life, the other twists and turns, and whether you have any doshas in your jothidam or not.

Why should I opt for Tamil horoscope online rather than traditional astrology?

At ClickAstro, you get a detailed insight on various aspects of your life like information about your Dasa- Apahara periods, your favourable periods for marriage, career, family, character & personality, status, etc. To date, we have served more than 110 million customers worldwide, more than 170 countries and nearly 1000+ astrologers endorse us, making us the most preferred online astrology platform for free horoscopes and insights. As astrology involves complex calculations, it’s always possible for humans to make mistakes. Our software has been honed over time in consultation with top astrology experts, making it more reliable and error-free.

What’s the importance of jathagam?

A horoscope is usually prepared by capturing the planetary positions unique to the specific time, date and place of your birth. By analyzing your Tamil jathagam, you can easily understand a lot about your personality, character traits, and the general course of life. By carefully analyzing your astrology chart in Tamil by date of birth, you can learn your strengths, your weak points, foresee your future and plan it the right way.

Can my jathagam predict everything about my future & resolve my life issues?

Yes, your jathagam holds the key to every aspect of your life and can help you plan your future in a better way. Using ClickAstro’s free report, you can get insights on your favourable and unfavourable periods of life allowing you to make the best periods count. The problems you encounter in your life mostly arise due to the presence of malefic planets in your jathagam. The presence of these inauspicious planets (Mars, Saturn) gives rise to doshas like “Rahu-Ketu” or “Mangal/Kuja dosha” wherein each dosha has its significance and impacts your life differently. By analyzing your birth chart in Tamil, we at ClickAstro can help you identify these doshas and suggest remedial solutions to lessen their impact.

How to get jathagam kattam in Tamil?

The basic part of a horoscope is the birth chart or jathagam kattam which holds the basic astrological data of your life. You can get your accurate birth chart made from the Clickastro jothidam report. Our jathagam software analyses the astrological data contained in your birth chart and gives you a detailed insight into your life. If you do possess knowledge about Rashis, Grahas, planetary positions, etc. then you can easily interpret your jathagam kattam. However, if not, then ClickAstro can help you here and offer you the insights in your mother tongue “Tamil”.

Why is jathagam prediction important?

Jathagam is the study of the planet’s influence on every human’s life. By analyzing your jathagam online, you can create your accurate birth chart (natal chart) and using it, you can further identify and resolve your Lagna problems for marriage and other kundali problems.

What are the different types of doshas and how do they impact my life?

In Vedic astrology, the term “doshas” is used to indicate the unfavourable and bad conditions in your birth chart. The term has different meanings across astrology, but as per the Vedic concept, it occurs when the planetary bodies aren’t aligned properly and aren't in favourable conditions as per the birth chart.

There are different types of doshas present in the Vedic astrology, i.e., Mangal/Kuja Dosha, Rahu-Ketu Dosha, Nadi Dosha, Pitra dosha, etc. and each has its significance. The presence of malefic planets (Mars, Saturn, Sun, etc.) can create different doshas in your life depending on their position in your birth chart and can affect different facets of your life.

Compare Features
BASIC
Online viewing
PREMIUM
PDF via E-mail
PREMIUM +
Printed Book
Panchanga Predictions
Bhava Predictions
Partial
Dasa Predictions
Partial
Graha dosha analysis
Partial
Yogas
Partial
Paryanthar dasa Periods(Sub-Sub-dasa)
Partial
Favourable Periods
Partial
Ashtakavarga Predictions
Partial
Transit Forecast
Partial
Remedies
FutureBook - Your Life Document (Printed Horoscope)
FREE
Get Basic
19%OFF
Rs.2100
Rs.1700
Buy Premium
View Sample
23%OFF
Rs.3249
Rs.2499
Buy Premium+
View Sample
Today's offer
Gift box